Τμήμα - Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

  

Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και πιο ειδικά σε θέματα που αφορούν στην γλωσσική διδασκαλία σε συνδυασμό με την πολιτισμική εκπαίδευση.
Οι κύριες δραστηριότητες του τμήματος αναπτύσσονται στους εξής άξονες:

 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής γλώσσας
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 • Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
 • Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Παράλληλη διδασκαλία μητρικής και δεύτερης γλώσσας σε πολύ μικρά παιδιά
 • Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε Έλληνες
Οι δραστηριότητες του Τμήματος αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, κυρίως για γλωσσική διδασκαλία, στα οποία ενσωματώνονται εργαλεία και μέθοδοι γλωσσικής τεχνολογίας, με στόχο την επίτευξη πρωτότυπων χαρακτηριστικών που διευκολύνουν την γλωσσική κατάκτηση. Το Τμήμα διεξάγει βασική έρευνα για τον επιτυχημένο ορισμό χρήσιμων εργαλείων και εφαρμοσμένη έρευνα για τον έλεγχο της απόδοσής τους. Επιπλέον χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις πολυμέσων για την ενίσχυση των διδακτικών αποτελεσμάτων των διαφόρων προϊόντων. Το Τμήμα έχει ειδικευτεί κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προϊόντων και υπηρεσιών για παιδιά, αλλά προσφέρει λύσεις και για ενήλικες.
Μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία και συστήματα αναπτύσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Ι.Ε.Λ. / Ε.Κ. "Αθηνά" και ολοκληρώνονται σε πλατφόρμες και προϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
 • εργαλεία αναγνώρισης προφοράς
 • εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης
 • συστήματα ανάκτησης πληροφορίας σε περιβάλλοντα πολυμέσων
 • ορθογραφικοί και συντακτικοί διορθωτές
 • τεχνικές παραλλήλων, στοιχισμένων και ομιλούντων κειμένων
 • περιβάλλοντα για την συγγραφή και παρουσίαση εκπαιδευτικών λεξικών
 • τεχνικές συμπίεσης δεδομένων
Η ενσωμάτωση τεχνολογιών αναγνώρισης φωνής, σύνθεσης φωνής από κείμενο σε προϊόντα εκπαιδευτικής τεχνολογίας αποτελούν επίσης πρωτεύοντα άξονα δραστηριότητας του Τμήματος. Σημαντική είναι και η συνεχής ανάπτυξη ελκυστικών εργονομιών.
 
 

Τρέχοντα έργα

Ενδεικτικά προϊόντα

 
Σε έργα του τμήματος συνεργάζονται τα παρακάτω μέλη:
 • Αποτελέσματα Αναζήτησης