Έργο - Νέα Λογομάθεια
ΕΡΓΑ

Νέα Λογομάθεια

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2003
Ημερομηνία λήξης: 31-03-2005
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ / Συντονισμένο Πρόγραμμα "Ηλεκτρονική Μάθηση"
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Στόχος του προτεινόμενου έργου ήταν η πολυδιάστατη αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής πλατφόρμας με το όνομα «λογομάθεια» που κατασκευάστηκε από το Ι.Ε.Λ στον ελληνικό χώρο για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής γλώσσας.

Στο παρόν έργο έγινε βελτίωση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της «λογομάθειας» τόσο από τεχνολογική όσο και από παιδαγωγική άποψη καθώς και επέκτασή του ως προς το περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της «Νέας Λογομάθειας» περιλαμβάνει:

  1. νέο γλωσσικό και πολυμεσικό υλικό που αφορά το λεξικό, τις ασκήσεις και τα πρόσθετα γλωσσικά φαινόμενα,
  2. κινούμενα τρισδιάστατα σχέδια (3-D animation) και γραφικά για τη βελτίωση των διδακτικών μερών της “λογομάθειας”, καθώς και για την πολυμεσική υποστήριξη των λημμάτων του λεξικού,
  3. πρόσθετα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων (εργαλείο ανάγνωσης κειμένων, εργαλείο αυτόματης φωνητικής μεταγραφής λέξεων, εργαλείο αυτόματης διόρθωσης ορθογραφικών λαθών, εργαλείο γραμματικού χαρακτηρισμού),
  4. εργαλείο αυτόματης κλίσης λέξεων,
  5. άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία (εργαλείο αναζήτησης διδακτικού υλικού, εργαλείο δημιουργίας γλωσσικών ασκήσεων/ερωτήσεων, εργαλείο δημιουργίας υπερκειμένων με χρήση υποσυστημάτων γλωσσικής τεχνολογίας, εργαλείο οργάνωσης του μαθήματος/εκπαιδευτικών σεναρίων).
Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα συνοδεύεται από 2 βιβλία, ένα για τον μαθητή και ένα για τον δάσκαλο/καθηγητή. Σημειώνεται ότι η τελική έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του συνοδευτικού υλικού (βιβλία) προέκυψε μετά από την αξιολόγησή της σε πραγματικές συνθήκες στα (Τοσίτσεια - Αρσάκεια σχολεία).

Η «Νέα Λογομάθεια» λειτουργεί τόσο σε αυτόνομο υπολογιστή, όσο και σε τοπικό δίκτυο και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του διαδικτύου. Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργασιακό περιβάλλον όχι μόνο για Έλληνες μαθητές εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά και για δασκάλους/καθηγητές, αφού τους παρέχει, παράλληλα, με το διδακτικό υλικό και δυνατότητες δημιουργίας νέων ασκήσεων και οργάνωσης του μαθήματος. Επίσης, η νέα πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα για την υποστήριξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας και δημιουργικής συνεργασίας διδασκόντων και διδασκομένων. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν συντονισμένες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω διάχυση και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: