Έργο - HEARTS: Home-based Everyday activities Analysis and Response Telecare System
ΕΡΓΑ

HEARTS: Home-based Everyday activities Analysis and Response Telecare System

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2003
Ημερομηνία λήξης: 30-09-2006
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα", Μέτρο 8.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Σπύρος Ράπτης
 

Τα πρότυπα της υγειονομικής περίθαλψης μεταβάλλονται στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Η ευθύνη μετατοπίζεται από τις κρατικές δομές περίθαλψης στην ίδια της κοινωνία και τις άτυπες δομές παροχής υπηρεσιών. Το έργο “HEARTS” έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής συνολικά των ασθενών παρέχοντας τα μέσα για ασφαλή διακριτική παρακολούθηση και ποιοτική ιατρική φροντίδα σε έναν αυξανόμενο αριθμό ασθενών με ελεγχόμενο κόστος εκτός νοσοκομείων.

Το έργο εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου και θεμελιώνει μια υποδομή με κέντρο το σπίτι, η οποία αναπτύσσει και ολοκληρώνει ένα σύνολο καίριων τεχνολογιών αιχμής με στόχο την κατ’ οίκον ενίσχυση και την υποστήριξη ασθενών με καρδιαγγειακά προβλήματα. Το έργο έχει ένα καθορισμένο περιεχόμενο που θα οδηγήσει στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου συστήματος. Ωστόσο, το προτεινόμενο τεχνολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι ανοικτό και σε άλλες κατηγορίες ασθενών και μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο γενικού σκοπού που συνδυάζει διαδικασίες εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης με την δυνατότητα εξαγωγής ιατρικών συμπερασμάτων και λήψης ελεγχόμενων ιατρικών αποφάσεων.

Η προτεινόμενη υποδομή βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής από τους τομείς της μέτρησης και εξαγωγής δεδομένων μέσω συντονισμένων ομάδων («κοινοτήτων») συσκευών, αντικειμένων και τεχνημάτων, τον τομέα των επικοινωνιών και ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, τηw συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων, της ιατρικής συμπερασματολογίας και λήψης αποφάσεων, καθώς και του σχεδιασμού και διεκπεραίωσης προηγμένων σεναρίων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.

Καθοριστικοί παράγοντες για την οικονομική εφικτότητα μιας τέτοιας υποδομής αποτελούν: η χρήση υπαρχόντων και άμεσα διαθέσιμων τεχνολογιών για την υποδομή, όταν αυτό είναι δυνατό, η σχεδίαση μιας ανοικτής μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση επιπρόσθετων συσκευών καθώς αυτές καθίστανται διαθέσιμες, ο συνδυασμός προηγμένης έρευνας με την ολοκλήρωση εξελιγμένων τεχνικών λογισμικού που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση ιατρικών διαδικασιών ρουτίνας που μέχρι τώρα απαιτούσαν την συνεχή παρουσία ανθρώπων.

Η λειτουργία του συστήματος εκτείνεται πέρα από την απλή παρακολούθηση των ιατρικών μεταβλητών ενός ασθενή και την απλοϊκή σύγκρισή τους με κάποιες προεπιλεγμένες οριακές τιμές με σκοπό την έκδοση μηνυμάτων κινδύνου (alarm). Καλύπτει τον προσδιορισμό και την αναγνώριση δυναμικών προτύπων στην πορεία σημαντικών ιατρικών μεταβλητών στον χρόνο και την πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξής τους. Η ευαισθησία (sensitivity) και η ειδικότητα (specificity) του συστήματος αποτελούν την βάση για την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας της διαδικασίας εξαγωγής ιατρικών συμπερασμάτων και λήψης αποφάσεων που επιτελούνται.

Στην περίπτωση του εντοπισμού από το σύστημα δυνητικά αρνητικών τάσεων στις υπό παρακολούθηση μεταβλητές, εκκινείται μια διαδικασία «αντίδρασής» του που οδηγεί στην δημιουργία αποτελεσματικών προειδοποιητικών μηνυμάτων (pre-alarm) ή μηνυμάτων κινδύνου (alarm) ανάλογα με την εκτιμούμενη σοβαρότητα της κατάστασης. Μια τέτοια αντίδραση ενδέχεται να συνεπιφέρει τον αυτόματο σχεδιασμό και την εκτέλεση τόσο «τοπικών» αποκρίσεων του συστήματος στο σπίτι του ασθενούς (ακουστική ή/και οπτική ανάδραση μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένων οικείων συσκευών) όσο και «εξωτερικών» αποκρίσεων (με την εμπλοκή φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας ή άλλων –τυπικών ή μη– δομών υγείας).

Τα σενάρια αλληλεπίδρασης με τον ασθενή είναι ολοκληρωμένα στην λειτουργία του συστήματος τόσο ως μέσο απόκρισης του συστήματος σε περιπτώσεις διαφαινόμενης επιδείνωσης της κατάστασης υγείας του ασθενούς όσο και ως τμήμα μιας προδιαγεγραμμένης διαδικασίας λήψης ιατρικών μετρήσεων οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα. Ένα σύνολο κατάλληλα προσαρμοσμένων (έξυπνων) συσκευών επικοινωνίας εμπλέκονται στην διαδικασία αλληλεπίδρασης, για παράδειγμα οπτικής (π.χ. τηλεόραση για την απεικόνιση μηνυμάτων) και ακουστικής (π.χ. ένα σύστημα σύνθεσης φωνής από κείμενο για την εκφώνηση ακουστικών μηνυμάτων).

Η ολοκλήρωση λειτουργικής αποτίμησης και παρακολούθηση μεταβλητών ADL (Activities of Daily Living) αποτελούν μια από πιο σημαντικές καινοτομίες του έργου «HEARTS». Συσκευές προσδιορισμού και ανίχνευσης κίνησης και «έξυπνα» αντικείμενα καθημερινής χρήσης (που εκτείνονται από σκεύη διατροφής μέχρι έπιπλα κ.α.) θα προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να ανιχνεύουν μεταβολές στα πρότυπα καθημερινής συμπεριφοράς του ασθενούς (συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητάς, της διατροφής, και της φαρμακευτικής αγωγής).

Τα κύρια εξαγόμενα που αναμένονται από το έργο συμπεριλαμβάνουν:

  • την προδιαγραφή ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την συλλογή και εξαγωγή ιατρικών δεδομένων από ομάδες ποικίλων συνεργαζόμενων και κατανεμημένων συσκευών, αντικειμένων και τεχνημάτων,
  • τη σχεδίαση και υλοποίηση εξειδικευμένων αλγορίθμων ιατρικής συμπερασματολογίας και λήψης αποφάσεων καθώς και
  • τη σχεδίαση σεναρίων απόκρισης ως μέσου αλληλεπίδρασης με τον χρήστη.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα ολοκληρωθούν για την υλοποίηση ενός καινοτόμου συστήματος για την εξ’ αποστάσεως μέριμνα ασθενών με καρδιαγγειακά προβλήματα.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: