Έργο - Καιρός: Αυτόματη παραγωγή δελτίων καιρού σε δύο γλώσσες: Αγγλικά και Ελληνικά
ΕΡΓΑ

Καιρός: Αυτόματη παραγωγή δελτίων καιρού σε δύο γλώσσες: Αγγλικά και Ελληνικά

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2000
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2001
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ / Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ99
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
Αναπλ. υπεύθυνος: Χάρης Παπαγεωργίου
 

Το έργο ΚΑΙΡΟΣ απέβλεπε στην αυτόματη σύνθεση και παραγωγή σχεδίων δελτίων καιρού (εφεξής ΔΚ), από αριθμητικά μετεωρολογικά δεδομένα, σε δύο γλώσσες, Αγγλικά και Ελληνικά. Τα αποτελέσματα του έργου αυτού θα δώσουν στους ερευνητές στον τομέα της γλωσσικής τεχνολογίας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για παραγωγή φυσικής γλώσσας (natural language generation, εφεξής ΠΦΓ) που δημιουργήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου. Οι μετεωρολόγοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν και να επεξεργάζονται τα παραγόμενα με αυτόματο τρόπο ηλεκτρονικά ΔΚ, αξιοποιώντας τον χρόνο τους στην ανάλυση των δεδομένων και την πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων.

Τελικό προϊόν του έργου ΚΑΙΡΟΣ αποτελούν ένα πρότυπο σύστημα αυτόματης παραγωγής σχεδίων ΔΚ, ένα σύνολο γλωσσικών πόρων, προσανατολισμένων στην υπογλώσσα (sublanguage) της μετεωρολογίας και κλιματολογίας για δύο φυσικές γλώσσες (Αγγλικά και Ελληνικά), καθώς και μια μεθοδολογία σύνθεσης διαφόρων τύπων δελτίων με τη χρήση προτύπων XML, βασισμένη στην σύγχρονη αρχιτεκτονική του Reiter [Reiter 1997, 2000]. Βασική καινοτομία του έργου ΚΑΙΡΟΣ αποτελεί το πρωτοποριακό του έργου όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα καθώς και η αρχιτεκτονική του υπό ανάπτυξη συστήματος. Αξιοσημείωτα είναι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του συστήματος:

 • H αρθρωτή σχεδίαση της αρχιτεκτονικής επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση και ενσωμάτωση υπαρχόντων γλωσσικών πόρων καθώς και τον καλύτερο έλεγχο και διαχείριση στη διαδικασία ανάπτυξης των διαφόρων υπομονάδων.
   
 • Η δυνατότητα αξιοποίησης του ίδιου μηχανισμού παραγωγής φυσικής γλώσσας τόσο σε διαφορετικού τύπου μετεωρολογική πληροφορία (μετεωρολογικά τηλεγραφήματα TAF και METAR) όσο και για διαφορετικές φυσικές γλώσσες (Αγγλικά και Ελληνικά).
   
 • Η χρήση XML δομών σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του συστήματος
   
 • H δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στους γλωσσικούς πόρους από τον ειδικό με στόχο την καλύτερη διαμόρφωση του τελικού κειμένου (οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την ορολογία ή να προσθέτουν όρους στα λεξικά ορολογίας).
   
 • Η χρήση προτασιακών και φραστικών προτύπων (clause and phrase templates) τα οποία επιτρέπουν την ευέλικτη και γρήγορη ενσωμάτωση της γλωσσικής πληροφορίας, όπως αυτή απεικονίζεται στα ΔΚ που αποτέλεσαν το σώμα μετεωρολογικών κειμένων.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

Σχετικές δημοσιεύσεις

 

Εταίροι: