Έργο - ClimateCosmos: Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής και Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης για την Κλιματική Αλλαγή στην Περιοχή της Ελλάδας με Βάση τις Επιστημονικές και Τεχνικές Οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκοσμίου Συστήματος Κλιματολογικής Παρατήρησης
ΕΡΓΑ

ClimateCosmos: Ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής και Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης για την Κλιματική Αλλαγή στην Περιοχή της Ελλάδας με Βάση τις Επιστημονικές και Τεχνικές Οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκοσμίου Συστήματος Κλιματολογικής Παρατήρησης

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2013
Ημερομηνία λήξης: 01-10-2015
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"
Επιστημ. υπεύθυνος: Βασίλειος Κωστόπουλος
 

Το φυσικό αντικείμενο του ClimateCosmos είναι συνοπτικά το εξής:

1. Δημιουργία βασικής Εθνικής Υποδομής που απαιτείται για την συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων, την μελέτη και την παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΚΑ ή Υποδομή ClimateCosmos) - Hellenic National Infrastructure for Climate Change (HNICC) με την κατασκευή ενός ψηφιακού αποθετηρίου (ψηφιακής αποθήκης) κλιματολογικών χαρτών και διαχρονικών απεικονίσεων του κλίματος κατά τον 20ο αιώνα, με βάση κατάλληλα επεξεργασμένες και έγκυρες χρονοσειρές, πιστοποιημένες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, κλιματολογικών παρατηρήσεων από αντίστοιχα δίκτυα εθνικών φορέων, δια των οποίων θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός αρχικά των 3 (θερμοκρασία, υετός και στάθμη θάλασσας) και στη συνέχεια και των 50 κλιματολογικών μεταβλητών που έχουν ορισθεί με την Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών (21/3/1994) για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής.

2. Ανάπτυξη επίσημης Εθνικής διαδικτυακής Πύλης για την Κλιματική Αλλαγή (ΕΠΚΑ ή Πύλη ClimateCosmos)– Hellenic National Portal for Climate Change (HNPCC),μέσω της οποίας θα παρέχεται προς τους πολίτες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για το κλίμα της Ελλάδας, τον ρυθμό εκδήλωσης της κλιματικής αλλαγής στην χώρα μας, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ενώ θα διατίθενται επικαιροποιημένοι κλιματολογικοί χάρτες για όλη την ελληνική επικράτεια και θα δημιουργηθεί η βάση για εκτέλεση μοντέλων πρόγνωσης κλίματος.

 
 
 
 

Εταίροι: