Έργο - Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς
ΕΡΓΑ

Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2018
Ημερομηνία λήξης: 30-09-2021
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Επιστημ. υπεύθυνος: Γιάννης Ιωαννίδης
 

Τα Ιδρύματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής και κάνοντας χρήση των νέων δυνατοτήτων που τους παρέχονται, έχουν αναθεωρήσει σχεδόν εκ βάθρων τον τρόπο λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις επιμέρους δράσεις τους και την παραγωγή των αγαθών τους στοχεύοντας στη διαφύλαξη των πολιτιστικών τους επιτευγμάτων, αλλά και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους μέσω της εκπλήρωσης του ρόλου τους. Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία κέντρου (σε επίπεδο υποδομών) που θα παρέχει σχετικές υπηρεσίες στα πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς της περιφέρειας, δίνοντας τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερη διαχείριση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το σχεδιαζόμενο κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν τις παρακάτω 3 φάσεις της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Α) Καταγραφή και αποτύπωση πολιτισμικών δεδομένων. Ο πλούτος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας δεν έχει αποτυπωθεί επαρκώς σε ψηφιακή μορφή. Εκτός από τον τεράστιο όγκο των αντικειμένων που πρέπει να καταγραφούν, προκύπτουν συνεχώς νέες μέθοδοι ψηφιοποίησης οι οποίες απαιτούν νέους κύκλους εργασιών (πχ 3D σάρωση κτιρίων με πολιτιστικό ενδιαφέρον). Β) Διασύνδεση των πολιτισμικών δεδομένων. Η αποτύπωση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς προϋποθέτει ταυτόχρονα και την ύπαρξη κατάλληλων αποθετηρίων, τα οποία θα συλλέγουν, ταξινομούν και οργανώνουν τον όγκο των δεδομένων που έχουν καταγραφεί. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμο να γίνει σύνδεση και με εξωτερικά αποθετήρια, εκμεταλλευόμενοι τις συσχετίσεις και τον όγκο δεδομένων Ευρωπαϊκών οργανισμών όπως το Europeana. Γ) Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην τρίτη φάση ενεργοποιούνται όλες οι κατάλληλες δραστηριότητες και λειτουργίες ώστε να προκύψει η αποτελεσματικότερη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειας, ως κατάληξη των προηγούμενων φάσεων της καταγραφής και τεκμηρίωσης των δεδομένων. Το κέντρο θα παρέχει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος από εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων σε διάφορες μορφές όπως ένα τουριστικό προϊόν, ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, ή γενικότερα μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη. Το κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες τριών δράσεων. Αρχικά για την αποτελεσματικότερη λειτουργικότητα των φάσεων της καταγραφής και τεκμηρίωσης θα παρέχεται υποστηρικτικός εξοπλισμός (πχ 3D σαρωτής) και αποθετήρια. Η αποτύπωση του πολιτισμικού αποθέματος (υλικού και άυλου) των φορέων θα μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με τους ερευνητές του κέντρου, ενώ η αποθήκευση και διαχείριση θα γίνει είτε σε διακομιστή του κέντρου ή σε αποθετήρια από ευρωπαϊκούς οργανισμούς (πχ Europeana). Δεύτερον, η υλοποίηση ενός ευφυούς διαδραστικού εκθεσιακού χώρου ο οποίος θα δώσει νέες δυνατότητες πολιτισμικής εμπειρίας. Τέλος, η τρίτη δράση θα περιλαμβάνει υπηρεσίες για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος σε εξωτερικούς χώρους διάχυτα, απομακρυσμένα, συνεργατικά. Οι τεχνολογίες μικτής πραγματικότητας, διάχυτης υπολογιστικής και παιγνιοποίησης θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση αντίστοιχων υπηρεσιών. Κομβικό στοιχείο του κέντρου θα είναι η υλοποίηση, κατά τη δεύτερη δράση, ενός κινητού και ευέλικτου διαδραστικού εκθεσιακού περιπτέρου υψηλής τεχνολογίας (CultKiosk) το οποίο θα συνδυάζει το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών και υπηρεσιών του κέντρου σε ένα κλειστό χώρο. Ένας ενδιαφερόμενος πολιτισμικός φορέας θα μπορεί να παρουσιάζει ένα υποσύνολο των εκθεμάτων του (σε φυσική ή ψηφιακή υπόσταση) εντός του CultKiosk το οποίο θα παρέχει μια ολοκληρωμένη και διαδραστική πολιτισμική εμπειρία χρήστη. Το CultKiosk θα μπορεί να μεταφέρεται σε όποιο σημείο κρίνει ο φορέας ότι συμβάλλει καλύτερα στην ανάδειξη, μεταφέροντας για παράδειγμα μέρος μιας έκθεσης σε απομακρυσμένο σημείο της Περιφέρειας. Συνολικά, οι φορείς πολιτισμού της Περιφέρειας θα μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες αυτές που θα εξυπηρετούν τους ειδικούς σκοπούς τους.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: