Έργο - μDoc_tS: Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων
ΕΡΓΑ

μDoc_tS: Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων

Ημερομηνία έναρξης: 28-06-2018
Ημερομηνία λήξης: 28-05-2021
Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Δράση «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Παυλίδης
Ιστότοπος έργου: http://udoc.ceti.gr/
 

Παρ' όλο, που μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής πρόσβασης στο περιεχόμενο των συλλογών αυτών, καμία δεν έχει οδηγηθεί με ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε πλήρη ψηφιακή μεταγραφή (transcription), το οποίο μετατρέπει αυτόματα ψηφιακές εικόνες ιστορικών χειρόγραφων σε απλό ηλεκτρονικό κείμενο (text). Κατά συνέπεια μεγάλος αριθμός ιστορικών χειρόγραφων κειμένων να μη μπορεί να μελετηθεί εύκολα και να παραμένει ανεκμετάλλευτος.

Ο στόχος του έργου μDOC.tS είναι είναι να αναπτύξει μία καινοτόμο και οικονομικά αποδοτική λύση για να βοηθήσει όχι μόνο ειδικούς μελετητές αλλά και αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, κ.τ.λ. στην πλήρη μεταγραφή των ιστορικών χειρόγραφων. Οι τεχνολογίες που θα προκύψουν θα ενσωματωθούν σε ένα σύνολο εργαλείων τα οποία θα υλοποιηθούν σε μια εξειδικευμένη πλατφόρμα υποβοήθησης μεταγραφής χειρογράφων.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: