Έργο - ELRC3: Action on CEF Automated Translation Core Service Platform
ΕΡΓΑ

ELRC3: Action on CEF Automated Translation Core Service Platform

Ημερομηνία έναρξης: 19-11-2019
Ημερομηνία λήξης: 18-11-2021
Χρηματοδότηση: SMART 2019/1083
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Ιστότοπος έργου: http://www.lr-coordination.eu/
 

Στόχοι του έργου (σύμβαση παροχής υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) είναι:

  •  Η λειτουργία, συντήρηση και συνεχής αναβάθμιση της βασικής πλατφόρμας αυτοματοποιημένης μετάφρασης του CEF (CEF AT)
  • H ευρύτερη υιοθέτηση και ανάπτυξη του CEF AT από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες με το CEF χώρες 
  • Ο συντονισμός δράσεων για την Γλωσσική Τεχνολογία στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες με το CEF χώρες Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου επιδιώκονται τα εξής:
  • Διατήρηση, διαμόρφωση, προσαρμογή και ενσωμάτωση των υπηρεσιών αυτοματοποιημένης μετάφρασης στις Υποδομές Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSIs) του CEF και σε άλλες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες
  • Διεύρυνση του πεδίου των υπηρεσιών που προσφέρει το CEF
  • Συντονισμός της συλλογής και επεξεργασίας γλωσσικών πόρων και διατήρηση του αποθετηρίου γλωσσικών πόρων
  • Υποστήριξη χρηστών για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρέχει το CEF AT
  • Υποστήριξη της διαχείρισης των ενδιαφερόμενων μερών και των δραστηριοτήτων προβολής ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχετικό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης CEF Digital
 
 
 
 

Εταίροι: