Έργο - SMS-CBA Smart Marketing Strategies for tourismin the Cross-Border Area
ΕΡΓΑ

SMS-CBA Smart Marketing Strategies for tourismin the Cross-Border Area

Ημερομηνία έναρξης: 15-06-2020
Ημερομηνία λήξης: 14-06-2022
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020", Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 6, Επενδυτική Προτεραιότηταc, Ειδικός Στόχος 4
Επιστημ. υπεύθυνος: Νέστωρ Τσιρλιγκάνης
 
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός αποθετηρίου δεδομένων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που θα ενσωματώνει βάσεις δεδομένων και θα χρησιμοποιεί ΤΠΕ εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο των έργων JTI-Target, Green Spots, i-Guide καθώς και άλλες παλαιότερες εφαρμογές (π.χ. Θρακικός Θησαυρός). Το έργο θα ενσωματώσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, δημιουργώντας ένα αποθετήριο για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και τις τουριστικές επιχειρήσεις, παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο πληροφοριών για τον επισκέπτη ή μία επιχείρηση που ενδιαφέρεται να παράσχει κάποια σχετική υπηρεσία βασιζόμενη στο υλικό που έχει συγκεντρωθεί. Το σύστημα θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες όπως προσαρμοσμένα τουριστικά πακέτα ανάλογα με τις προτιμήσεις του ενδιαφερομένου και/ή δεδομένα για την δημιουργία τουριστικών πακέτων από επαγγελματίες του χώρου (tour operators). Το έργο στοχεύει στην κινητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής τόσο σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού όσο και σε λειτουργικό επίπεδο και θα παρέχει τη σχετική εκπαίδευση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ εργαλείων. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου θα λάβουν χώρα πολιτιστικές εκδηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών νέων), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός προβολής και διάχυσης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου. Όλες οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
 
 
 

Εταίροι: