Έργο - NLP THEATRE Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες
ΕΡΓΑ

NLP THEATRE Καινοτόμες Εφαρμογές Συστημάτων Επεξεργασίας Φυσικού Λόγου και Ψηφιακών Μέσων στο Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες

Ημερομηνία έναρξης: 15-05-2019
Ημερομηνία λήξης: 14-05-2022
Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Δράση «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Επιστημ. υπεύθυνος: Βασίλης Κατσούρος
 

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση νέων ψηφιακών τεχνικών και μέσων που θα προσφέρουνκαινοφανείς, ελκυστικές, αλλά και προσβάσιμες εμπειρίες επαυξημένης πραγματικότητας στον θεατή. Το έργοθα εστιάσει στο τομέα των παραστατικών τεχνών, και ιδιαίτερα στο θέατρο, στοχεύοντας στη σχεδίαση, τηνυλοποίηση, τον πειραματισμό και την αποτίμηση τεχνολογιών και εργαλείων που θα διευρύνουν το σημειωτικόκώδικα μιας θεατρικής παράστασης παρέχοντας νέες δυνατότητες και αισθητικά μέσα στη σκηνική τέχνη, καιεισάγοντας παράλληλες προσβάσιμες αφηγηματικές ροές.Η προσέγγιση θα ακολουθήσει δύο διαστάσεις:(α)Το άνοιγμα μιας θεατρικής παράστασης σε νέα μέσα και τεχνικές δυνατότητες που προσφέρουν οισύγχρονες τεχνολογίες. Έμφαση θα δοθεί στην εισαγωγή σκηνικών στοιχείων που θα εντάσσονται αρμονικάκαι θα συνεισφέρουν σε μια επαυξημένη και πολυεπίπεδη θεατρική εμπειρία. Πέρα από τον φωτισμό, τιςβιντεοπροβολές και τα ηχητικά αποσπάσματα, θα διερευνηθεί και η εισαγωγή ψηφιακών χαρακτήρων που θαενταχθούν και θα συμμετέχουν στην παράσταση, εισφέροντας αισθητικά χαρακτηριστικά και σκηνικά σημείαπέρα από εκείνα που είναι εφικτά από φυσικούς ηθοποιούς.(β)Την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν ευρείες ομάδες κοινού κατά την πρόσβασή τους σε μιαθεατρική παράσταση, είτε πρόκειται για αισθητηριακά εμπόδια (για παράδειγμα, κάποια μορφή αναπηρίας) είτεγλωσσικά (για παράδειγμα, αλλόγλωσσο κοινό με χαμηλή ή καθόλου εξοικείωση με τη γλώσσα τηςπαράστασης). Βασικά στοιχεία προσβασιμότητας αποτελούν οι υπέρτιτλοι, η απόδοση της παράστασης σενοηματική γλώσσα και η ακουστική περιγραφή της, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταγλωττισμένηαπόδοση της παράστασης.Κύριο συστατικό των παραπάνω παρεμβάσεων αποτελεί η τεχνολογία αυτόματης παρακολούθησης τηςχρονικής ροής μιας παράστασης. Με βάση αυτή, ποικίλα σκηνικά στοιχεία που θα έχουν σχεδιαστεί καισκηνοθετηθεί εκ των προτέρων και θα έχουν αντιστοιχηθεί σε κατάλληλα σημεία του κειμένου της παράστασης,θα ενεργοποιούνται αυτόματα ενώ οι συνοδευτικές ροές προσβασιμότητας θα συγχρονίζονται δυναμικά ώστενα ακολουθούν πιστά τη σκηνική δράση.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε σύγχρονες τεχνολογίεςεπεξεργασίας φωνής και γλώσσας, πολυτροπικής αλληλεπίδρασης και ενσώματης επικοινωνίας, με στόχο τηνεπέκτασή τους πέρα από την τρέχουσα στάθμη της τεχνικής και την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερεςαπαιτήσεις μιας θεατρικής παράστασης. Ωστόσο, η αξία τους δεν περιορίζεται στο χώρο του θεάτρου αλλάεκτείνεται και σε άλλες μορφές τέχνης, παραστατικές ή μη, που θα μπορούσαν να ωφεληθούν σε λειτουργικόή/και αισθητικό επίπεδο από την εισαγωγή τέτοιων νεωτεριστικών στοιχείων.Εξίσου σημαντικό στόχο του έργου αποτελεί η διερεύνηση κρίσιμων ερωτημάτων όπως:- Από την πλευρά του δημιουργού, η καλλιτεχνική αξία των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Το κατά πόσοδηλαδή τα νέα αυτά εργαλεία μπορούν να προσφέρουν και νέα αισθητικά μέσα καλλιτεχνικής δημιουργίας.- Από την πλευρά του θεατή, το κατά πόσο η εισαγωγή τέτοιων στοιχείων μπορεί να καταστήσει την θεατρικήεμπειρία πιο ενδιαφέρουσα, ελκυστική και καθηλωτική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παιδικό θέατροκαθώς συχνά περιλαμβάνει έντονα φαντασιακά και υπερρεαλιστικά στοιχεία ενώ το παιδικό κοινό δείχνει πιοθετικά προδιατεθειμένο σε τέτοιες εμπειρίες.- Ο ρόλος των τεχνολογιών αυτών στην άρση ποικίλων εμποδίων (προσβασιμότητας, γλώσσας, γεωγραφίας)και το άνοιγμα των θεατρικών παραστάσεων σε σημαντικές πρόσθετες ομάδες κοινού, και η συνεισφορά τουςστην αύξηση της επισκεψιμότητας.Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο πειραματικές θεατρικές παραστάσειςέργων που θα επιλεχθούν, θα προσαρμοστούν και θα επαυξηθούν κατάλληλα με βάση τα νέα αυτάτεχνολογικά μέσα. Το πρώτο θα αφορά μια παιδική θεατρική παράσταση και θα αποτελέσει μια ενδιάμεσηπαρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, ενώ το δεύτερο θα είναι μια αρχαία τραγωδία και θα ενσωματώνειένα ευρύτερο φάσμα των σχετικών τεχνολογιών σε πιο ώριμες εκδόσεις τους.

 
 
 
 

Εταίροι: