Έργο - Διάλογος
ΕΡΓΑ

Διάλογος

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-1995
Ημερομηνία λήξης: 30-06-1998
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Σκοπός του έργου ΔΙΑΛΟΓΟΣ ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη της Γλωσσικής Τεχνολογίας η οποία άρχισε να αναπτύσσεται την προηγούμενη δεκαετία στην χώρα μας. Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ εξασφάλισε την απρόσκοπτη συνέχιση της βιομηχανικής διαδικασίας αξιοποίησης της τεχνολογίας που έχει ήδη παραχθεί καθώς και την δημιουργία νέας τεχνογνωσίας. Πρόκειται για πρόγραμμα-ομπρέλα όλοι οι εταίροι του οποίου κατέχουν τεχνογνωσία σε θέματα ΓΤ στον ελληνικό χώρο, τόσο σε επίπεδο πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων, όσο και σε επίπεδο παραγωγικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα.

Εκτός από τις ερευνητικές του δράσεις, ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ανέπτυξε 8 διαφορετικά προϊόντα με δυνατότητες απόδοσης στην επένδυση.

  • Ολοκληρωμένο περιβάλλον μεταφραστικών εργαλείων, βασισμένο στην τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου TRANSLEARN - LRE
  • Εκπαιδευτικό λεξικό πολυμέσων
  • Συντακτικός διορθωτής για τα Νέα Ελληνικά
  • CD-ROM για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, με το όνομα "Φιλογλωσσία"
  • Σύστημα μετατροπής κειμένου σε φωνή
  • Τηλετραπεζικό σύστημα με χρήση φωνητικής επικοινωνίας
  • Εργαλείο "φωνητικής απόστασης" για ανάκτηση πληροφορίας από βάσεις δεδομένων
  • Ευφυές σύστημα για την παραγωγή εμπορικής αλληλογραφίας

Τα προϊόντα αυτά αφορούσαν όλη την κλίμακα εφαρμογών όπου υπάρχουν ανάγκες επεξεργασίας της γλώσσας ή και της φωνής καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις. Όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου συνδέθηκαν βραχυπρόθεσμα με το ελληνικό παραγωγικό σύστημα, μερικά όμως και μεσοπρόθεσμα. Είναι απαραίτητο να παραχθεί η αναγκαία ΓΤ στην χώρα μας ώστε πολλοί τομείς δραστηριοτήτων που θα την χρησιμοποιήσουν να μπορέσουν να επωφεληθούν άμεσα. Τέτοιοι τομείς είναι ο αυτοματισμός γραφείου, η εκπαιδευτική τεχνολογία, η πολιτιστική τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της πληροφορίας.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 Έργα

Προϊόντα

 

 

Εταίροι: