Έργο - Γραφείο Διαμεσολάβησης Ε.Κ. "Αθηνά"
ΕΡΓΑ

Γραφείο Διαμεσολάβησης Ε.Κ. "Αθηνά"

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2004
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2006
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα", Μέτρο 4.2
Επιστημ. υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιάννης
 

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" (ΓΔΜ "Αθηνά") αποτελεί την προσπάθεια να συστηματοποιηθούν, να βελτιωθούν και να επεκταθούν οι δράσεις διασύνδεσης της τεχνολογικής παραγωγής του νεοσύστατου Κέντρου με τον παραγωγικό χώρο στον οποίο αυτή απευθύνεται.

Έχοντας ως βασικό στόχο την δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης των τεχνολογικών υπηρεσιών του "Αθηνά" προς την Ελληνική κοινωνία και βιομηχανία, το ΓΔΜ "Αθηνά" επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη εμπειρία από τις προηγούμενες δράσεις διαμεσολάβησης των Ινστιτούτων του, ιδιαίτερα του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον χώρο της μεταφοράς τεχνολογίας, της προσφοράς και διάχυσης στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών, της ανάπτυξης συνεργασιών εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και βελτίωσης προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών και της δημιουργίας των προϋποθέσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας εστιασμένης στα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών του Κέντρου.

Το ΓΔΜ συγκεντρώνει και συντονίζει όλες τις σχετικές δράσεις των Ινστιτούτων, θέτει κοινά πρότυπα και προδιαγραφές στην πληροφορία που αφορά την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και που διακινείται τόσο μεταξύ των ερευνητών όσο και προς και από τους συνεργαζόμενους φορείς και τους πελάτες.

Το ΓΔΜ του "Αθηνά" θέτει ως στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του κοινού, προσώπων και φορέων, που ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες του συγκεκριμένου τομέα, σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας, αλλά και την εγκατάσταση εκείνων των υποδομών και διαδικασιών που προσδίδουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και βιωσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο το ΓΔΜ του "Αθηνά" σχεδιάζει και εκτελεί εκδηλώσεις προώθησης και προβολής, οργανώνει την παραγωγή υποστηρικτικού προωθητικού και διαφημιστικού υλικού σε όλα τα πρόσφορα μέσα, συντονίζει την παρουσία του Κέντρου σε εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, εμπορικά και επιχειρηματικά γεγονότα και γενικά σε κάθε ευκαιρία προβολής του έργου και των αποτελεσμάτων των Ινστιτούτων.

Τέλος σημαντική θεωρείται η δημιουργία ενός δικτύου προσώπων, οργανισμών και δομών που ενισχύει την γενικότερη παρουσία των, κρίσιμων για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία, Τεχνολογιών της Γνώσης. Το ΓΔΜ επιδιώκει την δημιουργία διαύλων και δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με τα άτομα, τις ομάδες και τους φορείς που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής και διάθεσης τεχνολογικών καινοτομιών στους τομείς ενδιαφέροντος του "Αθηνά".

Η παρουσία του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" στο έργο αυτό είναι σημαντική καθώς είναι το μόνο από τα ινστιτούτα του "Αθηνά" που διέθετε Γραφείο Διαμεσολάβησης στην πρώτη φάση λειτουργίας τέτοιων γραφείων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Το γραφείο αυτό εντάχθηκε λειτουργικά στο οργανόγραμμα του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" και αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διάχυσης Τεχνολογίας. Η εμπειρία του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" σε θέματα προώθησης και μεταφοράς τεχνολογίας δίνει χρήσιμες κατευθύνσεις και λύσεις στα ζητήματα της επικοινωνίας, κυρίως των νέων ινστιτούτων του "Αθηνά", με τον παραγωγικό και βιομηχανικό χώρο.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη ιστοσελίδα με νέα και λεπτομέρειες για τους στόχους και τις δράσεις του Γραφείου Διαμεσολάβησης του "Αθηνά".
 
 
 
 

Εταίροι: