Έργο - Ανάπτυξη λογισμικού για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας για αγγλόφωνα παιδιά
ΕΡΓΑ

Ανάπτυξη λογισμικού για την εκμάθηση της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας για αγγλόφωνα παιδιά

Ημερομηνία έναρξης: 08-09-2003
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2004
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Παιδεία Ομογενών
Επιστημ. υπεύθυνος: Μαρία Τζεβελέκου
 

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο Δημοτικό για τις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και κυρίως σε αγγλόφωνες χώρες. Πρόκειται μια σειρά μαθημάτων η οποία απευθύνεται σε μαθητές εισαγωγικού, μέσου και προχωρημένου επιπέδου ελληνομάθειας και αποτελείται από δύο CD-ROMs.

Η κατανομή της ύλης σε ενότητες βασίζεται σε έναν αριθμό σταδίων εκμάθησης της Ελληνικής. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του λογισμικού για την εκμάθηση της Ελληνικής ακολουθούν τις παρακάτω βασικές αρχές:

  • Τα Ελληνικά διδάσκονται ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις από τη μεριά της/του μαθήτριας/ή.
  • Το σύστημα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ερμηνεία και τον χειρισμό του γλωσσικού υλικού.
  • Επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει την ποσότητα της γλωσσικής πληροφορίας που προσλαμβάνει, έτσι ώστε να μπορεί να την χειριστεί.
  • Προσφέρει διαδικασίες αξιολόγησης, όπως άμεση ανάδραση, καθώς και εργαλεία που δείχνουν το βαθμό κάλυψης της ύλης και τη γενική επίδοση της/του μαθήτριας/τή.
  • Είναι παιγνιώδες.

Το λογισμικό αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά:

  • Το εκφωνούμενο κείμενο της κάθε ενότητας, το οποίο είναι εικονογραφημένο με σκίτσα και κινούμενα σχέδια
  • Τη μετάφραση στη γλώσσα στήριξης, τα Αγγλικά
  • Τις ασκήσεις (φωνολογικές, λεξιλογικές, γραμματικής, συντακτικές, ασκήσεις κατανόησης κειμένου, κ.λπ.)
  • Τη γραμματική, η οποία διασυνδέεται με τις ασκήσεις. Στην κατάρτιση της γραμματικής κάθε επιπέδου λαμβάνεται υπόψη το σχετικό Αναλυτικό Πρόγραμμα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.
  • Το δίγλωσσο λεξικό πολυμέσων, το οποίο συνδέεται με το κείμενο.
 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: