Φεργάδης, Άρης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Άρης Φεργάδης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875366

Δημοσιεύσεις

  • Φεργάδης, Ά., Christos Baziotis, Παππάς, Δ., Παπαγεωργίου, Χ. & Alexandros Potamianos. (2018). Hierarchical bi-directional attention-based RNNs for supporting document classification on protein-protein interactions affected by genetic mutations. Database : the journal of biological databases and curation, 2018. [...] 
  • Κολοβού, Α., Filippos Kokkinos, Φεργάδης, Ά., Pinelopi Papalampidi, Elias Iosif, Nikolaos Malandrakis et al. (2017). Tweester at SemEval-2017 Task 4: Fusion of Semantic-Affective and pairwise classification models for sentiment analysis in Twitter. In Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017), pages 675-682. [...] 
  • Φεργάδης, Ά., Christos Baziotis, Παππάς, Δ., Παπαγεωργίου, Χ. & Alexandros Potamianos. (2017). Hierarchical bidirectional attention-based RNN in BioCreative VI precision medicine track, document triage task. In Proceedings of the Sixth BioCreative Challenge Evaluation Workshop. Bethesda, Maryland, USA. [...]