Φωτοπούλου, Αγγελική
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αγγελική Φωτοπούλου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνήτρια Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875313

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Λεξικό-γραμματική, μορφολογία, λεξική σημασιολογία
 • Υπολογιστική γλωσσολογία: ηλεκτρονικά λεξικά, ορολογικές ΒΔ
 • Αρχές αξιολόγησης γλωσσικών πόρων και εργαλείων

Βιογραφικά στοιχεία

Η Αγγελική Φωτοπούλου είναι ερευνήτρια στο ΙΕΛ από το Νοέμβριο του 1999. Στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ασχολείται με την εκπόνηση προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των λεξικών και έχει αναλάβει από γλωσσολογικής πλευράς την επόμενη έκδοση του ορθογραφικού και συντακτικού διορθωτή "Συμφωνία". Διδάκτωρ Γλωσσολογίας (Πανεπιστήμιο Paris 8, διευθυντής Μ. Gross) από το 1993. Στα πλαίσια του διδακτορικού μελέτησε τις στερεότυπες προτάσεις (collocations) δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό λεξικό με συντακτικές πληροφορίες για περίπου 4000 στερεότυπες προτάσεις. Ταυτόχρονα εργάζεται στο ευρωπαϊκο πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης EUROTRA (γαλλική ομάδα). Post-doc στο Institut National des Telecommunications (INT) στο Παρίσι. Μελετάει την μορφολογία των πολυλεκτικών όρων εκπονώντας ένα ηλεκτρονικό ορολογικό λεξικό για τις τηλεπικοινωνίες. Μετά το post-doc αναλαμβάνει στο ΙΝΤ τον τομέα "Υπολογιστική Γλωσσολογία" και συντονίζει την γαλλική ομάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ορολογία POINTER. Από το 1997 ερευνήτρια στα εργαστήρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γαλλίας (CNRS : LADL / Universite Paris 7 καιTLP/ Limsi). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Saint-Denis (Paris 8) , Jussieu (Paris 7) και στο ΙΝΤ (όπου ανέλαβε και την οργάνωση σειράς μαθημάτων Υπολογιστικής Γλωσσολογίας). Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση πολλών ευρωπαϊκών (POINTER, GRAMLEX, ARISE…) αλλά και γαλλικών προγραμμάτων (GRACE, CNET).

Δημοσιεύσεις

 • Γιούλη, Β., Foufi, V. & Φωτοπούλου, Α. (Υπό έκδοση). Annotating Greek VMWEs in running text: a piece of cake or looking for a needle in a haystack?. In Proceedings of13th International Conference on Greek Linguistics (ICGL 13). [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. & Γιούλη, Β (2018). MWEs and the Emotion Lexicon: typological and cross-lingual considerations. In M. Seiler & S. Markantonatou (editor), Mutliword Expressions: Insights from a Multi-lingual Perspective. Berlin : Language Science Press. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α., Foufi, V., Kyriakopoulou, T. & Martineau, C. (2017). Extraction of complex text segments in Modern Greek. In Proceedings of12th International Conference on Greek Linguistics - ICGL 12, pages pp. 307-321. Berlin : Freie University. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. & Γιούλη, Β. (2017). From Ekfrasis to Polytropon: conceptual design of Lexical Resources. In Georgakopoulos, Thanasis , Pavlidou, Theodossia-Soula , Pehlivanos, Miltos et al (editors), 12th International Conference on Greek Linguistics (ICGL12), pages 327-339. Berlin : Edition Romiosini/CeMoG. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. & Γιούλη, Β. (2015). MWEs: Support/light Verb Constructions vs Frozen Constructions in Modern Greek and French Patterns. In Gloria Corpas Pastor, Johanna Monti, Violeta Seretan & Ruslan Mitkov (editors), Workshop Proceedings Multi-word units in Machine Translation and Translation Technologies - MUMTTT 2015. Malaga Spain : Geneva, Editions Tradulex. [...] 
 • Effie Mouka, Ioannis E Saridakis & Φωτοπούλου, Α. (2015). Racism goes to the movies: A corpus-driven study of cross-linguistic racist discourse annotation and translation analysis. New directions in corpus-based translation studies, 1, 35. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2014). Linguistically motivated Language Resources for Sentiment Analysis. In Proceedings of Workshop on Lexical and Grammatical Resources for Language Processing, pages 39-45. [...] 
 • Γιούλη, Β., Φωτοπούλου, Α., Effie Mouka & Ioannis E Saridakis. (2014). Annotating Sentiment Expressions for Lexical Resources. Les émotions dans le discours-Emotions in Discourse, 281. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α., Μαρκαντωνάτου, Σ. & Γιούλη, Β. (2014). Encoding MWEs in a conceptual lexicon. In Proceedings of the 10th Workshop on Multiword Expressions (MWE), pages 43-47. [...] 
 • Mouka, E., Saridakis, I., Φωτοπούλου, Α. & Γιούλη, Β. (2013). Annotating racism: A corpus-based study of cross-linguistic racist discourse: annotation and analysis. In Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Translation Studies (7th EST). Germersheim, Germany. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2013). Developing Language Resources for Sentiment Analysis in Greek. In Proceedings of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes, Greece. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2012). Towards developing Local Grammars of verb predicates denoting Emotion in Greek: a Lexicon-Grammar account. In Proceedings of the 31st International Conference on Lexis and Grammar 2012. Nové Hrady, Czech Republic. [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2012). Emotion verbs in Greek. From Lexicon-Grammar tables to multi-purpose syntactic and semantic lexica. In Proceedings of the XV Euralex International Congress (EURALEX 2012). Oslo, Norway. [...] 
 • Mouka, E., Γιούλη, Β., Φωτοπούλου, Α. & Saridakis, I. (2012). Opinion and emotion in movies: a modular perspective to annotation. In Proceedings of the 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion, Sentiment & Social Signals (ES³ 2012). Istanbul, Turkey. [...] 
 • Diakogiorgi, K. & Φωτοπούλου, Α. (2012). Interpretation of Idiomatic Expressions by Greek Speaking Children: implications for the Linguistic and Psycholinguistic Research. An interdisciplinary approach. Lingvisticae Investigationes. [...] 
 • Mini, M., Diakogiorgi, K. & Φωτοπούλου, Α. (2011). What can children tell us about idiomatic phrases’ fixedness: the psycholinguistic relevance of a linguistic model”.. DISCOURS (Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique)(9). [...] 
 • Γιούλη, Β. & Φωτοπούλου, Α. (2011). Σημασιολογικό πεδίο των «συναισθημάτων»: ταξινόμηση των ρημάτων της ελληνικής που δηλώνουν «συναίσθημα». Πρώτη προσέγγιση. In 10th International Conference in Greek Linguistics. Κομοτηνή. [...] 
 • Linardaki, E., Ramish, C., Villavicensio & Φωτοπούλου, Α. (2010). Τowards the Construction of Language Resources for Greek Multiword Expressions: Extraction and Evaluation. In Proceedings of the International Conference on Language Resources and Evaluation. [...] 
 • Μαρκαντωνάτου, Σ., Φωτοπούλου, Α., Mini, M. & Alexopoulou, M. (2010). In search of the right word. In Proceedings of Cogalex-2: Cognitive Aspects of the Lexicon, 2nd SIGLEX endorsed Workshop. Beijing. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α., Mini, M., Pantazara, M. & Moustaki, A (2009). La combinatoire lexicale des noms de sentiments en grec modern. Grenoble, France. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α., Γιαννόπουλος, Γ., Ζουράρη, Μ. & Μίνη, Μ. (2008). Automatic recognition and extraction of multiword nominal expressions from corpora. In Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 29ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Moustaki, A., Pantazara, M., Mini, M. & Φωτοπούλου, Α. (2008). Comment traduire les noms d’emotions. DISCOURS (Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique). [...] 
 • Pantazara, M., Φωτοπούλου, Α., Moustaki, A. & Mini, M. (2008). La description des noms de sentiments du grec moderne. Lingvisticae Investigationes, 31(2), 323-331. [...] 
 • Alexopoulou, M., Μαρκαντωνάτου, Σ., Mini, M. & Φωτοπούλου, Α. (2007). Using lexical fields to build a semantically-organised lexicon for Modern Greek. In Proceedings of Advances in Language Engineering for Low- and Middle- Density languages, ASI. Batumi, Georgia. [...] 
 • Μαρκαντωνάτου, Σ. & Φωτοπούλου, Α. (2007). The tool ”Ekfrasi". In Proceedings of the 8th International Conference on Greek Linguistics, The Lexicography Workshop. Ioannina, Greece. [...] 
 • Bouros, P., Φωτοπούλου, Α. & Γλάρος, Ν. (2005). An interactive environment for creating and validating syntactic rules. In Proceedings of RANLP2005, 15th International Conference on Recent Advances on Natural Language Processing. Borovets, Bulgaria. [...] 
 • Bouros, P., Φωτοπούλου, Α. & Γλάρος, Ν. (2005). An interactive environment for creating and validating syntactic rules. In Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing. Bulgaria. [...] 
 • Trapalis, G., Μαρκαντωνάτου, Σ., Alexopoulou, M., Alexopoulou, M., Φωτοπούλου, Α. & Maistros, Y. (2005). Developing a small scale semantically organized Lexical Database of Modern Greek. In Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics. York, UK. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α (2003). Les verbes datifs: le role du genitif Recherches en linguistique grecque. Paris, France : L'Harmattan. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (2003). Multiword combinations and terminology. In Modern Greek language and Terminology. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (2001). Οι στερεότυπες προτάσεις και η επεξεργασία τους από παιδιά σχολικής ηλικίας. In Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 21ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (2001). Προσδιορίζοντας μία κατηγορία δίπτωτων ρημάτων συναλλαγής (datifs): "λεξικοποιημένη" και "εκτενής" δοτική”. In Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 21ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (1998). Acquisition des ressources terminologiques pour la constitution d'une base de donnees : propositions pour une typologie des structures lexicales pour le reperage et l'identification de l' hyperonymie dans un texte de telecommunications. , Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α (1997). L'ordre des mots dans les phrases figees a un complement libre en grec in La locution: entre lexique, syntaxe et pragmatique. In Kliencksieck (editor), Publication de l'INALF, Collection "Saint-Cloud". Paris, France. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (1995). Le projet POINTER: pour une infrastructure europeenne en terminologie. Terminometro - La terminologie en France(1). [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (1994). Dictionnaires et thesaurus electroniques des termes de telecommunications: elements de morphologie des termes-noms composes. In Lexique, syntaxe et analyse automatique des textes, Actes du colloque. Nanterre, France. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (1993). Traitement du cas genitif dans une classification des phrases a complements figes du grec moderne. , Lingvisticae Investigationes, XVII(2). [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (1993). Une classification des phrases a complements figes en grec moderne. Etude morphosyntaxique des phrases figees. Lingvisticae Investigationes, XVII(1). [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (1993). Dictionnaire electronique des phrases figees : traitement d'un cas particulier : phrases figees - phrases a Vsupport. In Papers in Computational Lexicography. Budapest, Hongrie. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (1993). Une Classification des Phrases a Complements Figes en Grec Moderne. Διδακτορική διατριβή, Universite Paris VIII. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. & Γαβριηλίδου, Μ. (1991). A special class of complex predicates: frozen predicates. In EUROTRA Annual Workshop. Saint-Maximin, France. [...] 
 • Φωτοπούλου, Α. (1990). Classification des phrases simples a arguments figes: le cas des complements prepositionnels. In Proceedings of the 9th Word Congress of Applied Linguistics. Θεσσαλονίκη. [...]