Τμήμα - Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης

  
 

Το Τμήμα Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης στοχεύει στην εκτέλεση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις περιοχές της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και της Τεχνολογίας της Γνώσης. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του Τμήματος είναι ο σχεδιασμός υπολογιστικών μοντέλων για την αναγνώριση και κατανόηση φυσικής γλώσσας και την κωδικοποίηση και αναπαράσταση της γλωσσικής πληροφορίας σε βάσεις γνώσης με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ανάκτησης και εξαγωγής πληροφορίας από πολυμεσικά και πολυγλωσσικά δεδομένα.

Το Τμήμα στοχεύει κυρίως σε εξεύρεση λύσεων ανεξάρτητα από την γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει μεταφραστικά εργαλεία που βοηθούν στην υπέρβαση των φραγμών που θέτει η ύπαρξη πολύγλωσσης πληροφορίας.

Το Τμήμα Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης σχεδιάζει και αναπτύσσει εργαλεία για:

  • Δομικό και γραμματικό σχολιασμό κειμένων.
  • Αυτόματη παραγωγή λεξικογραφικών δεδομένων για μονογλωσσικές και πολυγλωσσικές εφαρμογές.
  • Συντακτική και σημασιολογική ανάλυση κειμένων
  • Αναγνώριση όρων και ονομάτων
  • Θεματική κατηγοριοποίηση κειμένων
  • Ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας από κειμενικά και πολυμεσικά δεδομένα
  • Επεξεργασία οπτικοακουστικών αρχείων
  • Αυτόματος μονογλωσσικός και πολυγλωσσικός υποτιτλισμός
  • Στοίχιση πολύγλωσσων κειμένων.
  • Ολοκληρωμένες εφαρμογές μεταφραστικών μνημών.
 
 

Έργα σε εξέλιξη

Υπηρεσίες

Προϊόντα

 
Σε έργα του τμήματος συνεργάζονται τα παρακάτω μέλη: