Δακτυλικό πληκτρολόγιο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δακτυλικό πληκτρολόγιο

Κατηγορία: Υπηρεσίες

Το δακτυλικό πληκτρολόγιο είναι ένα εικονικό πληκτρολόγιο αλφαριθμητικών συμβόλων που επιτρέπει τη χρήση των χειρομορφών που αντιστοιχούν στα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και στα ψηφία 0-9 κατά την πληκτρολόγηση κειμένου και την εισαγωγή δεδομένων όπως, για παράδειγμα, κύρια ονόματα και χρονολογίες.

Ως διαδικτυακό εργαλείο, το δακτυλικό πληκτρολόγιο υποβοηθά την ελεύθερη εισαγωγή δεδομένων με χρήση χειρομορφών μέσω επιλογής των χαρακτήρων από ένα γραφικό περιβάλλον παρουσίασης των 24 γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου, καθώς και των ψηφίων 0-9. Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται είτε με ελληνικούς χαρακτήρες είτε με χειρομορφές του δακτυλικού αλφαβήτου και υποστηρίζεται από μηχανισμό επαλήθευσης μέσω οπτικής επιβεβαίωσης για την διευκόλυνση της επισκόπησης ή της τροποποίησης της πληροφορίας που έχει εισαγάγει ο χρήστης.

Το δακτυλικό πληκτρολόγιο μπορεί να διευκολύνει την προσβασιμότητα οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή τοπικής εφαρμογής, όπου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει μια ηλεκτρονική φόρμα στοιχείων. Σε περιβάλλον εκπαίδευσης, το δακτυλικό πληκτρολόγιο βρίσκει πλήθος εφαρμογών στην επικοινωνία μαθητή-εκπαιδευτή για τη διευκόλυνση της δίγλωσσης μαθησιακής διαδικασίας, όπως π.χ. για την εμπέδωση της ορολογίας των εκπαιδευτικών αντικειμένων, καθώς και κατά τον έλεγχο των γνώσεων του μαθητή.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Τεχνολογίες