Publication - Assessing the impact of virtualizing physical labs
PROFILE

Assessing the impact of virtualizing physical labs

Research Area:  
    
Type:  
Journal article

 

Year: 2017
Authors: Evgenia Paxinou; Vasilis Zafeiropoulos; Athanasios Sypsas; Chairi Kiourt; Dimitris Kalles
Journal: arXiv preprint arXiv:1711.11502
[Bibtex]