Publication - Architectures and Key Points for Implementation of E-maintenance Based on Intelligent Sensor Networks
PROFILE

Architectures and Key Points for Implementation of E-maintenance Based on Intelligent Sensor Networks

Research Area:  
    
Type:  
In Proceedings

 

Year: 2014
Authors: S Katsikas; Apostolos Routzomanis; Konstantina Mermikli; Dimitris Dimas; Christos Koulamas; Vassilis Katsouros; Christos Emmanouilidis
Date: 07
[Bibtex]