Έργο - MOBOT: Intelligent Active MObility Aid RoBOT integrating Multimodal Communication
ΕΡΓΑ

MOBOT: Intelligent Active MObility Aid RoBOT integrating Multimodal Communication

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-2013
Ημερομηνία λήξης: 31-01-2016
Χρηματοδότηση: ICT (FP7)
Επιστημ. υπεύθυνος: Ευίτα-Σταυρούλα Φωτεινέα
Ιστότοπος έργου: https://cordis.europa.eu/project/rcn/106993/factsheet/en
 
Το έργο MOBOT στοχεύει στην υποστήριξη της κινητικότητας των ηλικιωμένων  ατόμων με την ανάπτυξη ρομποτικής πλατφόρμας η οποία θα προσφέρει χρηστοκεντρική φυσική υποστήριξη που προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί γνωσιακούς ρομποτικούς βοηθούς οι οποίοι θα δρουν α) προληπτικά μέσω της υλοποίησης ενός αυτόνομου και ευαίσθητου στο περιβάλλον συστήματος παρακολούθησης της ανθρώπινης δραστηριότητας με δυνατότητες για κατανόηση βασικών σχημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και β) προσαρμοστικά και διαδραστικά, στη βάση πολύ-αισθητηριακών σχημάτων επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούν προσαρμοστικούς ελέγχους συμβατότητας σε σχέση με την φυσική υποστήριξη και την πρόληψη πτώσεων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα αναπτυχθούν υψηλής ακρίβειας και λεπτομέρειας συστήματα αναγνώρισης πολυτροπικών δράσεων για την παρακολούθηση, ανάλυση και πρόληψη ομάδας ενεργειών των ηλικιωμένων ατόμων.  
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: