Έργο - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ
ΕΡΓΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2013
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2015
Χρηματοδότηση: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιστημ. υπεύθυνος: Ελένη Ευθυμίου
 

Το ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ οργανώνεται στους θεματικούς άξονες: 1. Ενσώματη Επικοινωνία (Embodied Communication) και 2. Αναλυτική Γραπτού Λόγου στη Διαχείριση Γνώσης (Text analytics in Knowledge Management).

Η Ενσώματη Επικοινωνία επικεντρώνεται σε τομείς της ανθρώπινης επικοινωνίας οι οποίοι περιλαμβάνουν τη δεικτοδότηση και επεξεργασία δεδομένων από πλήθος αισθητηριακών και κινησιακών πηγών που συμπληρώνουν το γλωσσικό μήνυμα κατά τις διαδικασίες της κατανόησης και της εκμάθησης. Το σύνθετο περιβάλλον παραγωγής και κατανόησης της ανθρώπινης επικοινωνίας διερευνάται για i. την αποκωδικοποίηση της πολυτροπικής έκφραση που συνοδεύει την παραγωγή λόγου, ii. την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών συναισθήματος κατά την παραγωγή συνθετικής ομιλίας και iii. την ανάλυση των σημασιολογικών δεικτών που χρησιμοποιούν οι νοηματικές γλώσσες στον τρισδιάστατο χώρο. Τέλος, γίνεται διερεύνηση του πώς οι πληροφορίες από τις διαφορετικές ανθρώπινες τροπικότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντικείμενο αναγνώρισης και εκμάθησης από ρομποτικά συστήματα.

Η Αναλυτική Γραπτού Λόγου στη Διαχείριση Γνώσης έχει ως αντικείμενο την εξέλιξη της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής στο ΙΕΛ αναφορικά με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας μέσω 1. της βελτίωσης υπαρχόντων γλωσσικών εργαλείων (εργαλεία για διαχωρισμό λέξεων, μορφολογική ανάλυση, λημματοποίηση, αναγνώριση ονοματικών οντοτήτων, εξαγωγή ορολογίας, συντακτικοί αναλυτές), 2. της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όπως αλγόριθμοι επίλυσης συναναφοράς και διασύνδεσης με ονοματικές οντότητες, καθώς και βελτίωση των υπαρχόντων αλγορίθμων μηχανικής μετάφρασης, και 3. της ολοκλήρωσής τους στην state-of-the-art αρχιτεκτονική γλωσσικής τεχνολογίας του ΙΕΛ. Επίσης, αποσκοπεί στην επέκταση της υπάρχουσας υποδομής πόρων για την ελληνική γλώσσα με την ανάπτυξη υπολογιστικού εννοιολογικού λεξικού καθώς και στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Αναλυτική Μάθησης (Learning analytics).

 
 

 Ερευνητικές περιοχές