Έργο - InnoPro 2014: Καινοτομία στην Παραγωγή: Μια τοπική οπτική για τους οδηγούς καινοτομίας για τον ρόλο των SME και NMP
ΕΡΓΑ

InnoPro 2014: Καινοτομία στην Παραγωγή: Μια τοπική οπτική για τους οδηγούς καινοτομίας για τον ρόλο των SME και NMP

Ημερομηνία έναρξης: 01-05-2013
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2014
Χρηματοδότηση: FP7-NMP
Επιστημ. υπεύθυνος: Χρήστος Εμμανουηλίδης
 

Τα έργα IndustryTech (Βιομηχανικές Τεχνολογίες) και InnoPro CSA (Καινοτομία στην Παραγωγή) θα υποστηρίξουν -σε συνεργασία μεταξύ τους- την οργάνωση του συνεδρίου “Industrial Technologies 2014 - Smart Growth through Research and Innovation ‐ Towards Europe 2020” (Βιομηχανικές Τεχνολογίες 2014 – Έξυπνη ανάπτυξη μέσω Έρευνας και Καινοτομίας – Προς την Ευρώπη του 2020) στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2014. Αυτή η συνεργασία των δύο δράσεων θα επιτρέψει την υλοποίηση οικονομιών κλίμακας και την αύξηση της επιρροής σε στοχευμένο κοινό προτείνοντας μια πιο ελκυστική εκδήλωση. Το συνεργατικό συνέδριο συμβάλλει στη διευκόλυνση μιας πολύ-προοπτικής αντίληψης των ενδιαφερόμενων Ευρωπαίων για την Καινοτομία στην Παραγωγή στην Ευρώπη, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην περιφερειακή προοπτική των οδηγών καινοτομίας, καθώς επίσης και στον ρόλο που η νέα ανάπτυξη τεχνολογίας NMP αναμένεται να διαδραματίσει. Τα βασικά θέματα του συνεδρίου θα είναι:

  • Καινοτομία στα SME: ανάλυση καταλυτών και εμποδίων, ανάπτυξη / εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας NMP, ο ρόλος των δεξιοτήτων NMP για την καινοτομία, η καινοτομία μέσω διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας.
  • Τα «Εργοστάσια του Μέλλοντος», πρωτοβουλία έρευνας και καινοτομίας για την Ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία: μια περιφερειακή προοπτική, εμπειρίες από εθνικές/περιφερειακές πρωτοβουλίες, σχέση με την ελληνική οικονομία – προκλήσεις και προτεραιότητες για την ελληνική βιομηχανία και SME.
  • Έξυπνη εξειδίκευση για έρευνα και καινοτομία: παραδείγματα συνεργιών (FP7 και διαρθρωτικά ταμεία) και καλύτερες πρακτικές. Προγραμματισμένες συνέργειες μεταξύ πολιτικής συνοχής και του προγράμματος NMP Horizon 2020, περιφερειακές πολιτικές στην Ελλάδα, πλεονεκτήματα και περιουσιακά στοιχεία Ελλάδας.
  • Βασικές τεχνολογίες ενεργοποίησης: Οχήματα για ανάπτυξη περιλαμβανομένης και της ελαχιστοποίησης του κινδύνου με παράλληλη ανάπτυξη παρουσιάσεων και πιλοτικών γραμμών μέσω δραστηριοτήτων ομαδοποίησης εντός KET.

Η έναρξη του Horizon 2020 για τις Βιομηχανικές Τεχνολογίες περιλαμβάνει και την ετήσια έκθεση για την επιτυχία FP7 στις Βιομηχανικές Τεχνολογίες, καθώς και την παρουσίαση του προγράμματος για το νέο έργο. Στο πλαίσιο της οργάνωσης του συνεδρίου, η IndustryTech (Βιομηχανικές Τεχνολογίες) και η InnoPro (Καινοτομία στην Παραγωγή) θα εξετάσουν με συμπληρωματικό τρόπο και τα τρία θεματικά πεδία (θεματικές περιοχές) του προγράμματος εργασίας NMP, ειδικότερα τα πεδία Nano (IndustryTech), Materials (IndustryTech) και Production (Inno-Pro).
Η υποστήριξη δραστηριοτήτων CSA θα περιλάβει κυρίως τη συνεργασία -εκτός όλων των άλλων- για την οργάνωση και προετοιμασία του συνεδρίου, δραστηριότητες προβολής, καθώς και την προώθηση που θα εξασφαλίζει τη διάχυση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου μεταξύ έρευνας και καινοτομίας εντός της κοινότητας, τους διαμορφωτές πολιτικής και επιπρόσθετα μεταξύ σχολικών μονάδων και πανεπιστημίων, τις συνακόλουθες δραστηριότητες, όπως η μετασυνεδριακή εκπόνηση εκθέσεων, η παροχή συστάσεων για μελλοντικές δράσεις και τη διάχυση των επιτευγμάτων του συνεδρίου.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: