Έργο - Υπηρεσίες και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για ΑμεΑ σπουδαστές και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)
ΕΡΓΑ

Υπηρεσίες και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για ΑμεΑ σπουδαστές και σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)

Ημερομηνία έναρξης: 05-12-2014
Ημερομηνία λήξης: 31-10-2015
Χρηματοδότηση: ΤΕΙ Αθήνας, ΠΡΑΞΗ «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας»
Επιστημ. υπεύθυνος: Σπύρος Ράπτης
 

Βασικός στόχος του Έργου ήταν η ένταξη και η υποστήριξη των ΑμεΑ σπουδαστών του ΤΕΙ Αθήνας στον Ακαδημαϊκό χώρο. Μέσω του έργου, το ΤΕΙ Αθηνών επιδίωκε την ανάπτυξη του τεχνολογικού του αποθέματος εξοπλιζόμενο με σύγχρονο λογισμικό υποστηρικτικής τεχνολογίας, την ανάπτυξη και επαύξηση κατάλληλου εκπαιδευτικού και βοηθητικού περιεχομένου που θα ενισχύσει την εκπαίδευση των σπουδαστών που αντιμετωπίζουν κάποιους αισθητηριακούς ή μαθησιακούς περιορισμούς, αλλά και την προμήθεια μιας εξελιγμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα αποτελέσει τόσο ένα ενεργό αποθετήριο μαθησιακών πόρων με προηγμένες δυνατότητες προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των σπουδαστών όσο και ένα συνεργατικό περιβάλλον για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της εκμάθησης και της πληρέστερης ένταξής τους στα ακαδημαϊκά δρώμενα. Η ενσωμάτωση ενός τέτοιου Πληροφοριακού Συστήματος στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΤΕΙ Αθήνας, θα αποτελέσει μια ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για σπουδαστές ΑΜΕΑ, σπουδαστές με μαθησιακά προβλήματα αλλά και τους υπόλοιπους σπουδαστές του ιδρύματος, με σημαντικά οφέλη αναφορικά με τη διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού για ΑμεΑ, εντός και εκτός του ιδρύματος. Η αναβάθμιση των υπηρεσιών θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην προβολή και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος. Η λύση που υλοποιήθηκε από το ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα, συνδυάζει την τεχνογνωσία και τις ώριμες τεχνολογίες φωνής και νοηματικής γλώσσας που διαθέτει, με τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την υιοθέτηση μιας ευρέως διαδεδομένης πλατφόρμας ανοικτού κώδικα που ήδη βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Πρόκειται για την πλατφόρμα Open eClass που αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για μια ανοικτή πλατφόρμα διαχείρισης και παρουσίασης εκπαιδευτικού περιεχομένου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία επεκτάθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο του έργου με νέα υποσυστήματα και εργονομίες ώστε να καλύπτει τις πρόσθετες απαιτήσεις για ενισχυμένη προσβασιμότητα τόσο του περιεχομένου όσο και του ίδιου του περιβάλλοντος.

Αναφορικά με τα θέματα παραγωγής/ψηφιοποίησης περιεχομένου, η μακρόχρονη εμπειρία του ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" στην μελέτη και προαγωγή της Ελληνική Νοηματικής Γλώσσας, τόσο σε γλωσσολογικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου προσφέρθηκε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών αιχμής, με τη μορφή επιτυχημένων εξειδικευμένων λογισμικών γλωσσικής τεχνολογίας, που οι τεχνοβλαστοί (spin-offs) του ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" έχουν φέρει σε επιχειρησιακή και εμπορική ωριμότητα και που έχουν δοκιμαστεί επί μακρόν τόσο σε εξειδικευμένες αγορές όσο και στο ευρύτερο κοινό.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές