Έργο - Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» (Δράση Ε.Κ. “Αθηνά”)
ΕΡΓΑ

Υποέργο 2 «Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό» της πράξης «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» (Δράση Ε.Κ. “Αθηνά”)

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2017
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2019
Χρηματοδότηση: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠΑνΕΚ
Επιστημ. υπεύθυνος: Γιάννης Ιωαννίδης
 
Το Yποέργο 2 αφορά κατά κύριο λόγο στις εφαρμογές των επιστημών και νέων τεχνολογιών στην κατανόηση, τεκμηρίωση, πιστοποίηση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος. Στόχος του είναι η συμβολή στη ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτού του αποθέματος μέσα από διαδικασίες που περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακές μεθόδους (αρχαιολογική μελέτη) όσο και σύγχρονες εφαρμογές των υπολογιστικών επιστημών και της πληροφορικής. Το Υποέργο καλύπτει τον πυρήνα των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τεχνογνωσίας του Ινστιτούτου στο πεδίο των Πολιτιστικών Επιστημών και περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης, προβολής και δημοσιοποίησης των ερευνητικών του αποτελεσμάτων.  
 

 Ερευνητικές περιοχές