Έργο - iWalk: Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα
ΕΡΓΑ

iWalk: Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα

Ημερομηνία έναρξης: 09-07-2018
Ημερομηνία λήξης: 08-07-2021
Χρηματοδότηση: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Δράση «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Επιστημ. υπεύθυνος: Ευίτα-Σταυρούλα Φωτεινέα
Ιστότοπος έργου: http://www.i-walk.gr/
 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες αποτελεί η ραγδαία αλλαγή των δημογραφικών δεδομένων που σχετίζονται με τη διαρκή γήρανση του πληθυσμού τους με άμεση συνέπεια την αύξηση του ποσοστού που αντιμετωπίζει διαφορετικού βαθμού κινητικά και νοητικά προβλήματα, πέραν όσων οφείλονται σε χρόνιες συναφείς παθήσεις ή/και σε ατυχήματα. Αντικείμενο του έργου i-Walk αποτελεί η ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή ενός νέου πρωτοπόρου ρομποτικού συστήματος που θα παρέχει ένα εύρος λειτουργιών κινητικής και νοητικής υποστήριξης ανθρώπων που ανήκουν στις προαναφερθείσες πληθυσμιακές ομάδες. Θα είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα ρομποτικών τεχνολογιών προσαρμοζόμενων επί τροχήλατου περιπατητήρα με σκοπό την ενεργή υποβοήθηση του ανθρώπου και με δυνατότητες απόκτησης γνώσης και προσαρμογής στο περιβάλλον, εξατομικευμένα στον εκάστοτε χρήστη, για την υποστήριξη της κινητικότητας και την ενδυνάμωση της υγείας και ζωτικότητας του. Στο έργο θα γίνει ανάπτυξη και συνεργητική αξιοποίηση των εξής μεθοδολογιών: (α) επεξεργασία πολυ-αισθητηριακών και φυσιολογικών σημάτων και αναγνώριση δράσεων για την παρακολούθηση, ανάλυση και πρόβλεψη της βάδισης και άλλων ενεργειών του χρήστη, (β) συμπεριφορικός και προσαρμοσμένος στον άνθρωπο ρομποτικός έλεγχος και αυτόνομη ρομποτική πλοήγηση για την δυναμική προσέγγιση χρήστη και διαδραστική συμπόρευση με συνδυασμένη παροχή φωνητικών οδηγιών, (γ) επικοινωνία ανθρώπου-ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών σύνθεσης και αναγνώρισης ομιλίας και εικονικού βοηθού (avatar) για ενίσχυση της φυσικότητας της επικοινωνίας. Αξιοποιώντας τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει τρεις από τους τέσσερις φορείς σε ένα πρότερο ευρωπαϊκό έργο (ΜΟΒΟΤ), στο έργο i-Walk θα γίνει ερευνητικά η ενίσχυση των τεχνολογιών αυτών, η εφαρμογή τους για την κάλυψη σημαντικών κοινωνικών αναγκών, και η διερεύνηση της οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Θα υπάρχει συνέργεια των τεχνολογικών επιτευγμάτων με τις ιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στην αποκατάσταση, με στόχο την αλληλεπίδραση με πληθυσμό-στόχο (ασθενείς) για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση συστημάτων με βάση τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών. Το i-Walk προβλέπει ανάπτυξη δύο εκδόσεων: (1η) ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα το οποίο θα διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά αισθητηρίων διατάξεων προσαρμοσμένων σε ένα νέο ρομποτικό πλαίσιο ενσωματώνοντας και σύγχρονες διατάξεις επενέργησης με δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης, (2η) ένα ελαφρύ σύστημα που θα ενσωματώνει υποσύνολο των αισθητηρίων διατάξεων σε υποσυστήματα τα οποία θα μπορούν εύκολα και με μικρό κόστος να προσαρμόζονται επί υπαρχόντων κινητικών βοηθημάτων τύπου τροχήλατου περιπατητήρα. Η 1η έκδοση θα εφαρμόζεται σε κλινικά περιβάλλοντα ως ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της κινητικής αποκατάστασης του ασθενούς αλλά και κλινικής αξιολόγησης της πορείας του βάσει αντικειμενικών ποσοτικών δεικτών. Η 2η έκδοση μπορεί να βρει ακόμα μεγαλύτερο φάσμα εφαρμογών για μια κατ’ οίκον συνεχιζόμενη αποκατάσταση και παρακολούθηση της εξέλιξης ενός ασθενούς.

Συνολικά το i-Walk στοχεύει στην υποστήριξη ηλικιωμένων αλλά και ασθενών με κινητικές ή/και νοητικές δυσκολίες, επιτυγχάνοντας (α) την αποτελεσματικότερη κινητοποίησή τους στο κλινικό περιβάλλον ενός κέντρου αποκατάστασης, μειώνοντας το φορτίο που επωμίζεται το κλινικό προσωπικό και αυξάνοντας αντίστοιχα την αποδοτικότητα των προγραμμάτων αποκατάστασης, και (β) την συνεχιζόμενη υποβοήθησή τους κατ’ οίκον μέσω λειτουργιών παρακολούθησης της εξέλιξης τους, αλλά και κινητοποίηση μέσω διεπαφών νοητικής και άλλης υποστήριξης, αυξάνοντας τον βαθμό ανεξαρτησίας τους και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Πέραν του ισχυρού κοινωνικού αντίκτυπου που οραματίζεται να έχει το i-Walk, η ποικιλία των λειτουργιών υποβοήθησης που θα παρέχει και το εύρος του πεδίου εφαρμογών τους διαφαίνεται ότι ανοίγουν έναν ορίζοντα μιας δυνητικά μεγάλης αγοράς με σημαντικά οικονομικά οφέλη από δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης που θα ακολουθήσουν.

 
 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: