Έργο - MEDAR: Mediterranean Arabic Language and Speech Technology
ΕΡΓΑ

MEDAR: Mediterranean Arabic Language and Speech Technology

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2008
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2010
Χρηματοδότηση: ICT (FP7)
Πρόσωπο Επικοινωνίας: Στέλιος Πιπερίδης
Ιστότοπος έργου: http://www.medar.info
 
Το έργο MEDAR προωθεί τη διεθνή συνεργασία της ΕΕ με τις Αραβικές χώρες σε θέματα τεχνολογιών ανθρωπίνου λόγου. Διαρθρώνεται σε 3 πυλώνες και 4 κύριους στόχους. Οι 3 πυλώνες συνίστανται σε : 1) παραγωγή βάσης γνώσης υπαρχόντων και αναγκαίων γλωσσικών πόρων και εργαλείων για την Αραβική γλώσσα, 2) σχεδίαση οδικού χάρτη συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και αραβικών χωρών, αραβικών χωρών μεταξύ τους, ακαδημαικού και βιομηχανικού κόσμου διεθνώς 3) εστίαση σε θέματα μηχανικής μετάφρασης και πολυγλωσσικής ανάκτησης πληροφορίας, για τα οποία θα αναπτυχθούν εργαλεία, αρθρώματα, γλωσσικοί πόροι και μεθοδολογίες αξιολόγησης.

 

Οι 4 κύριοι στόχοι συνίστανται σε : 1) δικτύωση οργανισμών και εργαστηρίων γλωσσικής τεχνολογίας, 2) σχεδίαση οδικού χάρτη συνεργασίας βάσει μελετών τεχνολογικών τάσεων και δυναμικής της αγοράς, 3) ενημέρωση του γνωστού BLARK (Basic Language Resource) Kit: το κρίσιμο σύνολο πόρων και εργαλείων για έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων μηχανικής μετάφρασης και πολυγλωσσικής ανάκτησης πληροφορίας, και 4) υποστήριξη της ανάπτυξης και αξιολόγησης συστημάτων επεξεργασίας πολυγλωσσικής και πολυμεσικής (κείμενο, φωνή) πληροφορίας με ολοκλήρωση υπάρχουσας τεχνολογίας και εργαλείων ανοικτού κώδικα.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: