Έργο - ΣΑΜΣ: Σύστημα Οπτικής Αναγνώρισης Χειρόγραφων Μαθηματικών Συμβόλων
ΕΡΓΑ

ΣΑΜΣ: Σύστημα Οπτικής Αναγνώρισης Χειρόγραφων Μαθηματικών Συμβόλων

Ημερομηνία έναρξης: 01-05-2006
Ημερομηνία λήξης: 31-10-2007
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 3.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Γρηγόρης Σταϊνχάουερ
 

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία συστήματος αναγνώρισης χειρόγραφων μαθηματικών συμβόλων και γραφημάτων με υψηλό ποσοστό ορθής αναγνώρισης. Το έργο εμπεριέχει την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνικών/αλγορίθμων αναγνώρισης προτύπων και ψηφιακής επεξεργασίας σήματος με στόχο την ανάπτυξη πρότυπου λογισμικού, το οποίο θα συμβάλει στη διαμόρφωση νέων προϊόντων κατάλληλων για την παροχή νέων ή τη βελτίωση ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών (π.χ. ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού, ηλεκτρονική αποτύπωση χειρόγραφων μαθηματικών παραστάσεων κ.ά.).

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται έρευνα στα εξής επιμέρους θέματα:

  • εξαγωγή, επιλογή χαρακτηριστικών και χειρόγραφων μαθηματικών συμβόλων,
  • αναγνώριση ενωμένων χειρόγραφων μαθηματικών συμβόλων και
  • ανίχνευση χειρόγραφων μαθηματικών παραστάσεων και ανασύνθεσή τους σε ηλεκτρονική μορφή

Άλλες δραστηριότητες του έργου αφορούν στην συλλογή δειγμάτων χειρόγραφων μαθηματικών συμβόλων, στον καθορισμό των προδιαγραφών, στην υλοποίηση και έλεγχο της ποιότητας του συστήματος και στην διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

 

Εταίροι: