Έργο - VEMUS: Virtual European Music School
ΕΡΓΑ

VEMUS: Virtual European Music School

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2005
Ημερομηνία λήξης: 30-09-2008
Χρηματοδότηση: IST (FP6)
Επιστημ. υπεύθυνος: Γιώργος Ταμπουρατζής; Σπύρος Ράπτης
Ιστότοπος έργου: https://cordis.europa.eu/project/rcn/80596/factsheet/en
 

Το VEMUS (Virtual European Music School) είναι ένα ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Έκτου Προγράμματος-Πλαισίου (FP6 - Sixth Framework Programme) του Προγράμματος των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST - Information Society Technologies).

Το VEMUS ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 με στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση πρωτοποριακών τεχνολογικών στοιχείων σχεδιασμένων με βάση παιδαγωγικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην δημιουργία ενός πλαισίου μουσικής διδασκαλίας για δημοφιλή μουσικά όργανα που θα είναι ανοικτό, διαδικτυωμένο και πολύγλωσσο και θα προσφέρει υψηλή αλληλεπιδραστικότητα καθώς και ενός συνόλου από καινοτόμα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

Μια από τις βασικές επιδιώξεις του έργου VEMUS είναι να συνεισφέρει στην ενίσχυση και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού πεδίου στον τομέα των τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μέσω της ενεργούς συμμετοχής φορέων από τα Νέα Κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, στο έργο συμμετέχουν 8 οργανισμοί από 6 χώρες, 3 από τις οποίες είναι Νέα ή συνεργαζόμενα Κράτη.

Το VEMUS θα στηριχθεί στην γνώση και τα αποτελέσματα του επιτυχημένου έργου IMUTUS που υλοποίησε ένα αποδοτικό περιβάλλον μουσικής εξάσκησης για την φλογέρα. Θα επεκτείνει την τεχνολογική και παιδαγωγική βάση του IMUTUS ώστε να καλύψει επιπρόσθετα δημοφιλή μουσικά όργανα, επιπρόσθετα περιβάλλοντα εκμάθησης και ενισχυμένα εκπαιδευτικά σενάρια. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση του IMUTUS κατέστησαν φανερή την ισχυρή δυναμική της προσέγγισης που υιοθετήθηκε. Το VEMUS θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει τις δραστηριότητες αξιολόγησης, επιδιώκοντας αφενός την συλλογή πυκνότερων και στατιστικά πληρέστερων παρατηρήσεων και αφετέρου τον προσδιορισμό των κρίσιμων εκείνων παραγόντων που θα επιτρέψουν μια ευρύτερης κλίμακας αξιοποίηση του συστήματος

 

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Έργα

 

Εταίροι: