Δημοσίευση - DynaMus: a fully dynamic 3D virtual Museum framework