Σαπουντζάκη, Γαλήνη
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Γαλήνη Σαπουντζάκη

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ

Δημοσιεύσεις

  • Pfau, R., Δήμου, Α., Φωτεινέα, Ε. & Σαπουντζάκη, Γ (2017). Verbal morphology; Tense.. In C. C. J. Quer C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (editors), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing (Vol. 3). Mouton de Gruyter. [...] 
  • Costello, B., Φωτεινέα, Ε., Herrmann, A., Σαπουντζάκη, Γ. & Sverrisdóttir, R (2017). The native lexicon.. In C. C. J. Quer C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau, , , . & M. Steinbach (editors), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing (Vol. 3). Mouton de Gruyter. [...] 
  • Ευθυμίου, Ε., Σαπουντζάκη, Γ. & Andreou, G. (2015). Application of Saussurean Theory on Signed Sign Classes and Lexicalisation Processes - Grounding and Linguistic Structure: Findings from Greek Sign Language corpus analysis. In Proc. of the 22nd International Congress on the Education of the Deaf (ICED 2015). Athens, Greece. [...] 
  • Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2014). Grounding and Linguistic Structure: Findings from Greek Sign Language corpus analysis. In Book of abstracts. Stuttgart, Germany. [...] 
  • Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Ψηφιακή Τεχνολογία στην Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. In Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου "Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης", pages 161-170. Βόλος, Ελλάδα. [...] 
  • Σαπουντζάκη, Γ., Ευθυμίου, Ε. & Φωτεινέα, Ε. (2006). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς μαθητές μέσω δικτυακής πλατφόρμας. In Πρακτικά Διημερίδας «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ». Λαμία, Ελλάδα. [...]