Δήμου, Αθανασία-Λήδα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αθανασία-Λήδα Δήμου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875358

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Πειραματική Φωνητική, Ανάλυση Φωνής
 • Προσωδία διαλέκτων και ιδιωμάτων (Ελληνικά – Γαλλικά)
 • Αναγνώριση / Αντίληψη γλώσσας από προσωδιακά χαρακτηριστικά
 • Επεξεργασία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Βιογραφικά στοιχεία

Η Νάσια Δήμου έλαβε το δίπλωμα Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στην Γλωσσολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2001. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στην Πειραματική Φωνητική από το Univesity Paris 7 (σε συνεργασία με το University Paris 3) του Παρισιού το 2002, με θέμα διατριβής: «Αναγνώριση γλώσσας από υπερτεμαχιακά στοιχεία: Συγκριτική έρευνα της Γαλλικής και της Ελληνικής Γλώσσας», υπό την επίβλεψη των καθηγητών G.Boulakia (Paris 7) και J-Y Dommegues (Paris 8). Εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή στο Univesity Paris 7 του Παρισιού το 2008 υπό την επίβλεψη του καθηγητή J-Y Dommegues με θέμα «Αναγνώριση γλώσσας από υπερτεμαχιακά στοιχεία: Πειραματική μελέτη δύο ιδιωμάτων της Νέας Ελληνικής ».

Κατά την χρονική περίοδο 2003-2007 και στο πλαίσιο της Γαλλικής Υποτροφίας, την οποία έλαβε για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής (Allocation de Recherche), ανέλαβε την διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Γλωσσολογίας (2) και Πειραματικής Φωνητικής (5) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ερευνητικά έχει ασχοληθεί και ασχολείται ενεργά με την τα προσωδιακά χαρακτηριστικά των ελληνικών ιδιωμάτων, την προσωδία στον συνθετικό λόγο και την επεξεργασία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Συνεργάζεται με το τμήμα Φωνής και Ήχου του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου από το 2003 και ανήκει στο ερευνητικό του δυναμικό από τον Ιανουάριο του 2009 συμμετέχοντας στο ερευνητικό πρόγραμμα Dicta-Sign.

Η Νάσια αποτελεί μέλος της ομάδας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου και συνεργάζεται στενά με την ομάδα Σύνθεσης Φωνής.

Δημοσιεύσεις

 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Βακαλοπούλου, Ά., Γουλάς, Θ., Βασιλάκη, Κ. & Δήμου, Α. (2018). Sign Language technologies in view of Future Internet accessibility services. In Proceedings of the 11th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, pages 495-501. [...] 
 • Γουλάς, Θ., Δήμου, Α. & Ευθυμίου, Ε. (2018). The POLYTROPON parallel corpus. In Mayumi Bono , Eleni Efthimiou , Stavroula-Evita Fotinea , Thomas Hanke , Julie Hochgesang , Jette Kristoffersen et al (editors), Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Paris, France : European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Βακαλοπούλου, Ά., Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ. & Δήμου, Α. (2018). MAKING ONLINE EDUCATIONAL CONTENT ACCESSIBLE IN GREEK SIGN LANGUAGE. In, pages 7305-7310. [...] 
 • Pfau, R., Δήμου, Α., Φωτεινέα, Ε. & Σαπουντζάκη, Γ (2017). Verbal morphology; Tense.. In C. C. J. Quer C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau & M. Steinbach (editors), SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing (Vol. 3). Mouton de Gruyter. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Dimitris Kouremenos. (2016). From grammar-based MT to post-processed SL representations. Universal Access in the Information Society, 15(4), 499-511. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ., Panos Kakoulidis, Δήμου, Α. & Βακαλοπούλου, Ά. (2016). A complete environment for deaf learner support in the context of mainstream education. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, pages 35-44. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Βασιλάκη, Κ. (2016). Multimodal resources for human-robot communication modelling. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), pages 3455-3460. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Γουλάς, Θ., Δήμου, Α., Κουτσομπόγερα, Μ., Vassilis Pitsikalis et al. (2016). The mobot platform--Showcasing multimodality in human-assistive robot interaction. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, pages 382-391. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Γουλάς, Θ., Δήμου, Α., Τζαφέστας, Κ. & Vassilis Pitsikalis. (2016). The mobot human-robot interaction: Showcasing assistive hri. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, pages 73. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Βασιλάκη, Κ. (2016). Multimodal Resources for Human-Robot Communication Modelling. In N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, S. Goggi, M. Grobelnik, B. Maegaard et al (editors), Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), pages 3455-3460. European Language Resources Association (ELRA). [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Κουτσομπόγερα, Μ., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Petros Maragos et al. (2015). The MOBOT human-robot communication model. In 2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), pages 201 - 206. IEEE. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Γουλάς, Θ., Pissaris, M. & Δήμου, Α. (2014). SiS-Builder: A tool to support sign synthesis and sign language resources maintenance - The end user perspective. In. York, UK. [...] 
 • Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Καριώρης, Π., M Pissaris et al. (2014). Creation of a multipurpose sign language lexical resource: The GSL lexicon database. In Proceedings of Sixth Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Beyond the Manual Channel, Language Resources and Evaluation Conference (LREC), pages 37-42. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δήμου, Α., Ευθυμίου, Ε. & Γουλάς, Θ. (2014). The Annotation Scheme of the MOBOT Dataset: Towards defining a multimodal HRI model. In Proceedings of the 5th IEEE CogInfoCom 2014 Conference, Vietri sul Mare, Italy, pages 5-7. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε., Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Καριώρης, Π., Angelika Peer et al. (2014). Data acquisition towards defining a multimodal interaction model for human--assistive robot communication. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, pages 613-624. [...] 
 • Δήμου, Α., Pitsikalis, V., Γουλάς, Θ., Theodorakis, S., Καριώρης, Π., Pissaris, M. et al. (2012). A GSL Continuous Phrase Corpus: Design and Acquisition. In Proceedings of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon (LREC), pages 23-26. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ευθυμίου, Ε. & Δήμου, Α (2012). Sign Language Computer-Aided Education: Exploiting GSL Resources and Technologies for Web Deaf Communication. In Miesenberger, K., Karshmer, A., Penaz, P. et al (editors), Computers Helping People with Special Needs (Part II). Springer. [...] 
 • Δήμου, Α., Pitsikalis, V., Γουλάς, Θ., Theodorakis, S., Καριώρης, Π., Pissaris, M. et al. (2012). A machine learning dedicated GSL phrases corpus: Creation, acquisition and implementation. In Proc. of the 5th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions between Corpus and Lexicon. Satellite Workshop to the eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2012), pages 23-26. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Δήμου, Α., Γουλάς, Θ. & Ευθυμίου, Ε. (2011). Grammar/Prosody Modelling in Greek Sign Language: Towards the Definition of Built-in Sign Synthesis Rules_1. In E. Efthimiou & G. Kouroupetroglou (editors), Proc. of the 9th International Gesture Workshop, pages 88-91. Athens, Greece. [...] 
 • Δήμου, Α., Γουλάς, Θ., Φωτεινέα, Ε. & Ευθυμίου, Ε. (2011). Exploiting the Dicta-Sign corpus data: teaching material for the Greek Sign Language. In 2nd Symposium in Applied Sign Linguistics. Bristol , UK. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Φωτεινέα, Ε., Δήμου, Α. & Kalimeris, C. (2010). Towards decoding Classifier function in GSL. In LREC 2010, Proceedings of the 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies, pages 76-79. Valetta, Malta. [...] 
 • Matthes, S., Hanke, T., Storz, J., Ευθυμίου, Ε., Δήμου, Α., Καριώρης, Π. et al. (2010). Elicitation tasks and materials designed for Dicta-Sign's multi-lingual corpus. In LREC 2010, Proceedings of the 4th Workshop on Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies. Valetta, Malta. [...] 
 • Δήμου, Α. (2008). L’identification d’une langue a partir des indices suprasegmentaux. Etude experimentale de deux idiomes du grec moderne. Διδακτορική διατριβή, Univeriste Paris 7-Denins Diderot, Universite Paris Diderot- Paris 7 (U.F.R. Linguistique case 7003), 175 rue du Chevaleret, 75205 CEDEX 13 PARIS (France). [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2008). Is idiom identification possible from prosodic information? An experimental approach for the Greek language?. In Speech Prosody Conference 2008. Campinas, Brazil. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2006). Language identification from suprasegmental cues: Speech synthesis of Greek utterances from different dialectal variations. In LREC Conference 2006. Genoa, Italy. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2006). Dialect identification through prosodic information: an experimental approach. In Speech Prosody Conference 2006. Dresden, Germany. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2006). Language identification from suprasegmental cues: examining the role of rhythm in the identification of a dialect. In Spoken Communication Conference. Napoli, Italy. [...] 
 • Δήμου, Α. & Χαλαμανδάρης, Α. (2005). An experimental approach on dialect identification of ones mother tongue. In Discourse - Prosody Interface Conference (IDP05). Aix-en-Provence, France. [...] 
 • Δήμου, Α. (2005). Language identification from suprasegmental cues: Detecting the prosody of a dialect. In 7th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics (ISTAL). Thessaloniki, Greece. [...] 
 • Δήμου, Α. (2005). Κατασκευή μοντέλου ηχογράφησης για την αναγνώριση γλώσσας από υπερτεμαχιακά στοιχεία: η περίπτωση της διαλέκτου των Αγράφων. In Πρακτικά 3ου συνεδρίου Μετατπυχικών Φοιτητών στην Ελληνική Γλωσσολογία. Αθήνα. [...] 
 • Martin, P. & Δήμου, Α. (2004). Identification des langues a partir des indices suprasegmentaux : le cas du francais et du grec. In MIDL04 (Modelisations pour l'identification des langues et des varietes dialectales). Paris, France. [...] 
 • Δήμου, Α. & Dommergues, J. (2004). L’harmonie entre parole chantee et parole lue : comparaison des durees syllabiques dans un chant traditionnel grec. In Journees d'Etude sur la Parole (JEP'04). Fez, Maroc. [...] 
 • Dommergues, J. & Δήμου, Α. (2003). Implicit knowledge of suprasegmental information: its effect on language recognition. In 13th Annual Meeting of the European Second Language Association, (EUROSLA). Panel : Implicit Knowledge. Edinburgh, UK.. [...] 
 • Δήμου, Α. & Dommergues, J. (2003). The role of natural suprasegmental language identification cues: a comparative study of perceptual abilities of French and Greek adult native speakers. In 6th International Conference of greek Linguistics (ICGL). Crete, Greece. [...] 
 • Δήμου, Α. (2002). L’identification d’une langue a partir des indices suprasegmentaux. Etude comparative du francais et du grec. Μεταπτυχιακή εργασία, Universite Paris 7-Denis Diderot, Universite Paris Diderot- Paris 7 (U.F.R. Linguistique case 7003), 175 rue du Chevaleret, 75205 CEDEX 13 PARIS (France). [...] 
 • Κασάπη, Ε., Τσολάκη, Μ. & Δήμου, Α (2002). CERAD. In Κεχαγιά, Ε., Κασάπη, Ε., Τσολάκη & Μ. (editors), Εισαγωγή στην Νευρο-Ψυχογλωσσολογία. Θεσσαλονίκη : University Studio Press. [...] 
 • Τσολάκη, Μ. & Δήμου, Α. (2002). CERAD: Γλωσσική διερεύνηση του διαγνωστικού εργαλείου. In Πρακτικά 2ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer's και συναφών διαταραχών. [...] 
 • Τσολάκη, Μ. & Δήμου, Α. (2002). D.S.S.T - Δοκιμασία αντιστοίχησης αριθμών. In Πρακτικά 2ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer's και συναφών διαταραχών. Θεσσαλονίκη. [...]