Γιάγκου, Μαρία
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μαρία Γιάγκου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875353

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων
 • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας
 • Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή Γλωσσική Εκμάθηση

Βιογραφικά στοιχεία

Η Μαρία Γιάγκου είναι διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη διδακτορική της διατριβή διερεύνησε τις δυνατότητες αξιοποίησης Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ) στη γλωσσική εκπαίδευση και πρότεινε μια μεθοδολογία αυτόματου προσδιορισμού της αναγνωστικής δυσκολίας κειμένων με στόχο τη συγκρότηση παιδαγωγικά κατάλληλων ΗΣΚ. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (MSc) στη Γλωσσική Τεχνολογία (διατμηματικό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) και είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 1998 ως επιστημονικός συνεργάτης. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών Ε&Α προγραμμάτων στους τομείς της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Μάθησης και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. 

Δημοσιεύσεις

 • Πιπερίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Π., Δεληγιάννης, Μ. & Γιάγκου, Μ. (2018). Managing public sector data for multilingual applications development. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2018). [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Fragkakis, G., Παππάς, Δ. & Παπαγεωργίου, Χ. (2017). Feature extraction and analysis in Greek L2 texts in view of automatic labeling for proficiency levels. In Proceedings of the ICGL12, pages 357-368. Romiosini/CeMoG, Freie Universitat Berlin. [...] 
 • Ράπτης, Σ. & Γιάγκου, Μ. (2016). From capturing to generating human behavior: closing the interaction loop at the HUBIC Lab. In Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI) with International Participation. ACM. [...] 
 • Κουτσομπόγερα, Μ., Δεληγιάννης, Μ., Γιάγκου, Μ. & Παπαγεωργίου, Χ (2016). Towards Modelling Multimodal and Multiparty Interaction in Educational Settings. In Anna Esposito & Lakhmi C. Jain (editors), Toward Robotic Socially Believable Behaving Systems - Volume II: Modeling Social Signals. Springer. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ. & Τζεβελέκου, Μ. (2015). Discriminating CEFR levels in Greek L2: a corpus-based study of young learners’ written narratives. In Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings, pages 153-169. Bergen/Os, Norway : University of Bergen Library. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2014). Ο γραπτός αφηγηματικός λόγος των αλλόφωνων μαθητών: Μελέτη των γλωσσικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν επίπεδα γλωσσομάθειας. In 11th International Conference on Greek Linguistics: Selected Papers, pages 261-276. Rhodes, Greece. [...] 
 • Παπαδοπούλου, Δ., Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2013). Μιλάς Ελληνικά Ι-ΙΙ [Εργαλεία μέτρησης γλωσσικής επάρκειας]. In. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ., Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β., Σταμούλη, Σ., Varlokosta, S., Mitzias, I. et al. (2013). Second language assessment in the Greek educational system: the case of Reception Classes. Glossologia, 21, 75-89. [...] 
 • Βακαλοπούλου, Ά., Γιούλη, Β., Ευθυμίου, Ε. & Γιάγκου, Μ. (2012). Bridging the gap between disconnected languages: the eMiLang multi-lingual database. In In Proceedings of the 4th International Language Resources and Evaluation Conference Workshop on Creating Cross-language Resources for Disconnected Languages and Styles (CREDISLAS, 2012). Istanbul, Turkey. [...] 
 • Γιάγκου, Μ. (2012). Στατιστικό μοντέλο εκτίμησης της αναγνωστικής δυσκολίας ως κριτηρίου επιλογής παιδαγωγικά κατάλληλων κειμένων. In Παπαδοπούλου Δέσποινα & Ρεβυθιάδου Ανθή (editors), Πρακτικά της 32ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας ΑΠΘ, pages 65-76. Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [...] 
 • Βακαλοπούλου, Ά., Γιούλη, Β., Γιάγκου, Μ. & Ευθυμίου, Ε. (2011). Online Dictionaries for immigrants in Greece: Overcoming the Communication Barriers. In Proceedings of eLEX2011, pages 274-279. Bled, Slovenia. [...] 
 • Pecina, P., Toral, A., Way, A., Προκοπίδης, Π., Παπαβασιλείου, Β. & Γιάγκου, Μ. (2011). Towards Using Web-Crawled Data for Domain Adaptation in Statistical Machine Translation. In M.L. Forcada, H. Depraetere & V. Vadeghinste (editors), Proceedings of the 15th Annual conference of the European Association for Machine Translation, pages 297-304. Leuven, Belgium. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Γιάγκου, Μ., Κάντζου, Β. & Σταμούλη, Σ. (2010). Ο μαθητής ως ερευνητής: Αξιοποίηση Σωμάτων Κειμένων στη Γλωσσική Διδασκαλία. In Πρακτικά της 30ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., pages 98-111. Θεσσαλονίκη : Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. [...] 
 • Γιάγκου, Μ. (2010). Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας: επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των υπαρχόντων Σωμάτων Κειμένων. i-teacher, 1, 55-65. [...] 
 • Γιάγκου, Μ. (2009). Σώματα Κειμένων και Γλωσσική Εκπαίδευση: Δυνατότητες αξιοποίησης στη διδασκαλία της ελληνικής και συγκρότηση παιδαγωγικά κατάλληλων σωμάτων κειμένων. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν. & Γιάγκου, Μ. (2008). Γλωσσική και Πολιτισμική Εκπαίδευση σε ένα Σχολείο του Μέλλοντος με Χρήση Ειδικού Λογισμικού. In Δούκας Κ. & Κωτσάνης Γ. (editors), Πρακτικά Διεθνούς εκπαιδευτικού συνεδρίου: Το σχολείο του μέλλοντος, το μέλλον του σχολείου, pages 215-226. Αθήνα. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Χαραλαμποπούλου, Φ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2008). Σχεδιασμός εργαλείου για τον αυτόματο έλεγχο της εκφοράς του προφορικού λόγου σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.. In Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (editors), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, pages 145-148. Κύπρος : Πανεπιστήμιο Κύπρου. [...] 
 • Γιάγκου, Μ. & Αντωνίου-Κρητικού, Ι. (2008). Feedback from integrating corpus consultation in teaching Greek as mother tongue at school. In Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference, pages 386-391. Lisbon : ISLA. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Χαραλαμποπούλου, Φ., Σταϊνχάουερ, Γ., Κεχαγιά, Ε. & Κωνσταντοπούλου, Δ. (2007). Αξιοποίηση ανάλυσης λαθών γραπτού και προφορικού λογού για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας: το έργο «ε-λογο». In Τα Λάθη των Μαθητών: δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης;, pages 68-77. Αθήνα : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. [...] 
 • Παπαγεωργίου, Χ., Προκοπίδης, Π., Γιάγκου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Α. (2002). Αυτόματη εξαγωγή ονοματικών φράσεων και ρηματικών συνόλων με μνημονικές τεχνικές μάθησης. In Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 22ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, pages 113-123. Θεσσαλονίκη : ΑΠΘ. [...] 
 • Γιάγκου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Α. (2001). Επιφανειακή συντακτική ανάλυση και αυτόματη εξαγωγή ονοματικών φράσεων και ρηματικών συνόλων. Μεταπτυχιακή εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. [...]