Μαρκαντωνάτου, Στέλλα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στέλλα Μαρκαντωνάτου

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνήτρια Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875452

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Λεξική Σημασιολογία
  • Οντολογίες
  • Χρήση υβριδικών μεθόδων για την ανάπτυξη λεξικών πόρων
  • Προτυποποίηση (κυρίως στον τομέα του πολιτισμού)

Βιογραφικά στοιχεία

Η Στέλλα Μαρκαντωνάτου κατέχει τους εξής τίτλους σπουδών: δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (ΕΜΠ), πτυχίο Φιλολόγου με ειδίκευση στην Γλωσσολογία (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ΜΑ στην Αναπαράσταση Γνώσης (University of Sussex) και διδακτορικό τίτλο στην Γλωσσολογία (University of Essex). Από το 1992 έως το 1996 υπήρξε μέλος του Essex Computational Linguistics Group και είχε την υπευθυνότητα για την εκτέλεση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία αφορούσαν την ανάπτυξη γραμματικών και προδιαγραφών για υπολογιστικά λεξικά (LRE, MLAP). Μέλος του ΙΕΛ έγινε το 1998. Διετέλεσε υπεύθυνη του τμήματος Μηχανικής Μετάφρασης του ΙΕΛ από το 1998 έως το 2008. Ως μέλος του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" έχει αναλάβει τον συντονισμό Ελληνικών (Σχηματοποίηση, Πρωτεύς) και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΜΗΤΙΣ-Ι και ΜΗΤΙΣ-ΙΙ) στους τομείς των ελεγχομένων γλωσσών και της υβριδικής μηχανικής μετάφρασης. Έχει επίσης ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα με θέμα την (πρότυπη) αναπαράσταση γνώσης με χρήση οντολογιών (ML-IMAGES!, ΕΚΦΡΑΣΗ, ΕΙΚΟΝΟΓΩΝΣΙΑ, Βάση Δεδομένων Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου Κεφαλληνίας). Έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήμια (University of Essex, Παν/μιο Κύπρου, Παν/μιο Κρήτης, Παν/μιο Αθηνών, ΕΜΠ) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καλύπτοντας θέματα γραμματικών φορμαλισμών (LFG, HPSG), λεξικής και τυπικής σημασιολογίας και εισαγωγής στην Υπολογιστική Γλωσσολογία. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων (LAGB 1995 (Fall), LREC2000, LFG2002) και είναι μέλος του ΤΕΕ, της ΕΕΤΝ, της LAGB και της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΤΕΕ.

Διδακτικό έργο

Γραμματικοί Φορμαλισμοί, Π.Μ.Σ. "Τεχνογλωσσία"

Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

Μάθημα 1 Μάθημα 6
Μάθημα 2 Μάθημα 7
Μάθημα 3 Μάθημα 8
Μάθημα 4 Μάθημα 9
Μάθημα 5 Μάθημα 10

Αναφορές Πρακτικής Εξάσκησης

Katerina Tzortzi. 2013. 'Techniques for the enrichment of "Έκφραση"€™, the conceptually organized lexicon of the Institute for Language and Speech Processing/R.C. “Athena”: the verbs of the “medical” field." Internship Report. Institute for Language and Speech Processing/R.C. "Athena". Supervisor: Stella Markantonatou.

Alexandra Fiotaki. 2013. "Practice with the XLE platform: development of toy grammars of Modern Greek." Internship Report. Institute for Language and Speech Processing/R.C. "Athena". Supervisor: Stella Markantonatou.

Maria Mouroutsou. 2013. "Usage of the ILSP Focuced Monolingual Crawler for developing thesauri of historical period names retrieved from the web". Internship Report. Institute for Language and Speech Processing/R.C. "Athena". Supervisors: Vassilis Papavassiliou and Stella Markantonatou.

Διπλωματικές Εργασίες

Παναγιώτης Μίνος. 2013. Συντακτικός αναλυτής LFG (για Microsoft Windows, standalone application). Αναπτύχθηκε ως μέρος της διπλωματικής εργασίας του Π. Μίνου στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος "Τεχνογλωσσία". Επιβλέποντες: Σ. Μαρκαντωνάτου, Γ. Μαίστρος.

Δημοσιεύσεις