Ταμπουρατζής, Γιώργος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Γιώργος Ταμπουρατζής

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνητής Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875411

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Αναγνώριση προτύπων με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων
 • Αυτόματη ομαδοποίηση αρχετύπων, με εφαρμογή στη μορφολογική επεξεργασία λέξεων και την αυτόματη κατασκευή λεξικών
 • Παράλληλες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα.
 • Μέθοδοι Μηχανικής Μετάφρασης βασισμένες σε Τεχνικές Αναγνώρισης Προτύπων
 • Σύνθεση φωνής με τεχνικές στο πεδίο του χρόνου
 • Επεξεργασία Σήματος με έμφαση στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Γ. Ταμπουρατζής έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού το 1989 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του (Brunel University, 1989-1993), απέκτησε τους μεταπτυχιακούς τίτλους M.Sc.in Digital Systems (1990) και Ph.D. in Pattern Recognition & Neural Networks (1993). Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" από το Φεβρουάριο του 1996. Από το Μάρτιο του 1999 κατέχει θέση ερευνητή ' στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά". Έχει συμμετάσχει στα προγράμματα ΕΥΦΩΝΟ, ΚΕΜΕΣ,-Πληροφοριακό Κέντρο για τη Μεσογειακή Συνεργασία, ΜΕΤΙS και METIS-2. Tου έχει ανατεθεί o συντονισμός των έργων VEMUS (έργο IST) και ΠΕΝΕΔ 03/ΕΔ97. Έχει ορισθεί κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και σε επιστημονικά συνέδρια. Επίσης έχει διατελέσει μέλος Επιτροπών Προγράμματος και Εθνικών Επιστημονικών Επιτροπών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. (από το 1989), όπως και του ΙΕΕΕ (από το 1990), του ΙΕΕΕ Systems, Man & Cybernetics Society (από το 1992), του IEEE Neural Networks Society από το 2003 και του IEEE Computational Intelligence Society από το 2005.

Δημοσιεύσεις

 • Ταμπουρατζής, Γ. (2018). Using particle swarm optimization to accurately identify syntactic phrases in free text. Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, 8(1), 63-77. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2017). The effectiveness of surrogate functions in improving the accuracy of PSO-type algorithms in an NLP task. In 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), pages 1-8. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2017). Modifying the velocity in adaptive PSO to improve optimisation performance. In 2017 Ninth International Conference on Advanced Computational Intelligence (ICACI), pages 149-156. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2016). Applying PSO to natural language processing tasks: Optimizing the identification of syntactic phrases. In 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), pages 1831-1838. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Βασιλείου, Μ. & Σοφιανόπουλος, Σ (2016). Language-independent hybrid MT: Comparative evaluation of translation quality. Hybrid Approaches to Machine Translation. Springer. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Pouli, V. (2016). Linguistically Inspired Language Model Augmentation for MT.. In LREC. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2016). Applying particle swarm optimisation to the morphological segmentation of words from Ancient Greek texts. Pattern Analysis and Applications, 19(4), 1195-1212. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Γιούλη, Β. (2015). Establishing sentential structure via realignments from small parallel corpora. In Proceedings of the Fourth Workshop on Hybrid Approaches to Translation (HyTra), pages 21-29. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2015). Conditional Random Fields versus template-matching in MT phrasing tasks involving sparse training data. Pattern Recognition Letters, 53, 44-52. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Βασιλείου, Μ. & Σοφιανόπουλος, Σ. (2014). PRESEMT: A hybrid machine translation system based on large monolingual corpora. In selected papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, pages pp. 1642-1654. Rhodes. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2014). Conditional Random Fields versus template-matching in MT phrasing tasks involving sparse training data. Pattern Recognition Letters, in print(in print). [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2014). Optimizing word segmentation tasks using ant colony metaheuristics. Literary & Linguistic Computing, 29(2), 234-254. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2014). Expanding the Language model in a low-resource hybrid MT system. In Dekai Wu, Marine Carpuat, Xavier Carreras & Eva Maria Vecchi (editors), Proceedings of the SSST-8 Workshop (held within EMNLP-2014), pages 57-66. Doha, Qatar : ACL. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2014). Comparing CRF and template-matching in phrasing tasks within a Hybrid MT system.. In Proceedings of the 3rd Workshop on Hybrid Approaches to Translation (held within the EACL-2014 Conference), pages 41821,00. Gothenburg, Sweden. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2013). Eliciting Praise, Criticism and Recommendations from Positive and Negative Sentiments. In, pages pp.234-254. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Βασιλείου, Μ. & Σοφιανόπουλος, Σ. (2013). Hybrid Machine Translation EL-EN system based on large monolingual corpora. In Proceedings of ICGL-2013 Conference, pages 180. Rhodos, Greece. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Σοφιανόπουλος, Σ. & Βασιλείου, Μ. (2013). Language-independent hybrid MT with PRESEMT. In Proceedings of HYTRA-2013 Workshop, held within the ACL-2013 Conference, pages 123-130. Sofia, Bulgaria. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Βασιλείου, Μ. & Σοφιανόπουλος, Σ. (2013). A Review of the PRESEMT project.. In Sima'an, K., Forcada, M.L., Grasmick, D. et al (editors), Proceedings of the XIV Machine Translation Summit, pages 437. Nice, France. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Τσατσανίφος, Γ., Δολόγλου, Ι. & Tsimboukakis N. (2012). SOM-based corpus modeling for disambiguation purposes in MT. In MTW-2012- Hybrid Machine Translation, Proceedings of the Workshop on Hybrid Machine Translation, held within the TSD-2012 Conference, pages pp.29-36. Brno, Czech Republic : Tribun EU & Springer. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Βασιλείου, Μ. & Σοφιανόπουλος, Σ. (2012). PRESEMT: Pattern Recognition-based Statistically Enhanced MT. In Proceedings of the Joint Workshop on Exploiting Synergies between Information Retrieval and Machine Translation (ESIRMT) and Hybrid Approaches to Machine Translation (HyTra) at EACL-2012, pages 65-68. Avignon, France. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Τρουλλινός, Μ., Βασιλείου, Μ. & Σοφιανόπουλος, Σ. (2012). Accurate phrase alignment in a bilingual corpus for EBMT systems. In Reinhard Rapp, Marko Tadić, Serge Sharoff & Pierre Zweigenbaum (editors), Proceedings of the 5th Workshop on Building and Using Comparable Corpora at LREC 2012, pages 104-111. Istanbul, Turkey. [...] 
 • Σοφιανόπουλος, Σ., Βασιλείου, Μ. & Ταμπουρατζής, Γ. (2012). Implementing a language-independent MT Methodology. In Jagadeesh Jagarlamudi, Sujith Ravi, Xiaojun Wan & Hal Daume III (editors), Proceedings of the First Workshop on Multilingual Modeling (ACL 2012), pages 1-10. Jeju, Republic of Korea : Association for Computational Linguistics. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Σοφιανόπουλος, Σ. & Βασιλείου, Μ. (2012). Evaluating the translation accuracy of a novel language-independent MT methodology. In Martin Kay & Christian Boitet (editors), Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012), pages 2569-2584. Mumbai, India : The COLING 2012 Organizing Committee. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Σοφιανόπουλος, Σ., Βασιλείου, Μ., Σιμιστήρα, Φ. & Tsimboukakis, N. (2011). A resource-light phrase scheme for language-portable MT. In M.L. Forcada, H. Depraetere & V. Vadeghinste (editors), Proceedings of the 15th International Conferecne of the European Association for Machine Translation, pages 185-192. Leuven, Belgium. [...] 
 • Σοφιανόπουλος, Σ. & Ταμπουρατζής, Γ. (2011). Studying the SPEA2 Algorithm for Optimising a Pattern-Recognition Based Machine Translation System. In Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Multicriteria Decision-Making (MCDM 2011), pages 97-104. Paris, France : IEEE PRESS. [...] 
 • Tsimboukakis, N. & Ταμπουρατζής, Γ. (2011). Word map systems for content-based document classification. IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics – Part C, in print. [...] 
 • Tsimboukakis, N. & Ταμπουρατζής, Γ. (2010). A comparative study on authorship attribution classification tasks using both neural network and statistical methods. Neural Computing & Applications, 19(4), 573-582. [...] 
 • Detorakis, Ζ. & Ταμπουρατζής, Γ. (2010). Applying a Sectioned Genetic Algorithm to Word Segmentation. Pattern Analysis and Applications, 13(1), 93-104. [...] 
 • Σοφιανόπουλος, Σ. & Ταμπουρατζής, Γ. (2010). Multi-objective optimisation of real-valued parameters of a hybrid MT system using Genetic Algorithms. Pattern Recognition Letters, 31(12), 1672-1682. [...] 
 • Detorakis, Z. & Ταμπουρατζής, Γ. (2009). Clustering Techniques for Establishing Inflectionally Similar Groups of Stems. International Journal of Computational Intelligence Research, in print. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2009). Using an Ant Colony Metaheuristic to Optimise Automatic Word Segmentation for Ancient Greek. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 13(4), 742-753. [...] 
 • Tsimboukakis, N. & Ταμπουρατζής, Γ (2009). ACO Hybrid Algorithm for document classification system. In L.C. Jain, S. Dehuri & CP Lim (editors), Intelligence for Knowledge-Based Systems. Germany : Springer-Verlag. [...] 
 • Askenfelt, A., Hansen, K., Granqvist, S., Hellmer, K., Orlarey, Y., Fober, D. et al. (2008). VEMUS, Virtual European Music School or a young person's interactive guide to making music.. In Proceedings of the 28th ISME World Conference, pages 218. Bologna, Italy. [...] 
 • Detorakis, Z. & Ταμπουρατζής, Γ. (2008). Discovery of Underlying Morphological Bonds Using an Agglomerative Clustering Algorithm. In Richard Chbeir, Youakim Badr , Ajith Abraham , Dominique Laurent , Mario Koppen , Fern et al (editors), In Proceedings of the CSTST-2008 Conference, pages 198-204. Cergy-Pontoise, Paris, France. [...] 
 • Tsimboukakis, N. & Ταμπουρατζής, Γ. (2008). Document classification system based on HMM word map. In Richard Chbeir, Youakim Badr , Ajith Abraham , Dominique Laurent , Mario Koppen , Fern et al (editors), In Proceedings of the CSTST-2008 Conference, pages 7-12. Cergy-Pontoise, Paris, France. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Perifanos, K., Voulgari, I., Askenfelt, A., Granqvist, S., Falkenberg Hansen, K. et al. (2008). VEMUS: An Integrated Platform to Support Music Tuition Tasks. In Proceedings of the ICALT-2008 Conference, pages 972-976. Santander, Spain : IEEE PRESS. [...] 
 • Tambouratzis, T. & Ταμπουρατζής, Γ. (2008). Meteorological data analysis using Self Organising Maps. International Journal of Intelligent Systems, 23(4), 735-759. [...] 
 • Σοφιανόπουλος, Σ., Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2008). Parameter Optimisation of MT Systems Operating on Monolingual Corpora Employing a Genetic Algorithm. In Marik V., Bradshaw J.M., Meyer J., Gruver W.A. & Benda P. (editors), Proceedings of the IEEE International Conference on Distributed Human-Machine Systems (DHMS’08), pages 260-265. Αθήνα, Ελλάδα : IEEE PRESS. [...] 
 • Τσιμπουκάκης, Ν., Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2007). Αναγνώριση συγγραφέων από κείµενα µε χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων MLP. In Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Αθήνα. [...] 
 • Δετοράκης, Ζ., Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2007). Μορφολογική Επεξεργασία Κειμένων με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων. In Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Αθήνα. [...] 
 • Detorakis, Z. & Ταμπουρατζής, Γ. (2007). Introduction of a Sectioned Genetic Algorithm for Large Scale Problems. In Proceedings of the Bionetics-2007 Conference, pages 2-7. Budapest, Hungary. [...] 
 • Tsimboukakis, N. & Ταμπουρατζής, Γ. (2007). Self-Organising Word Map for Context-Based Document ClassificationSelf-Organising Word Map for Context-Based Document Classification. In Proceedings of the WSOM-2007 Conference. Bielefeld, Germany. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Βασιλείου, Μ. (2007). Automated Morphological Processing of Ancient Greek Texts.. In Proceedings of the 8th ICGL Conference, pages 447-460. Ioannina, Greece. [...] 
 • Detorakis, Z. & Ταμπουρατζής, Γ. (2007). Implementation of A Multi-Objective Genetic Algorithm On Word Segmentation In Modern Greek. In Dimitris Plexousakis (editor), Proceedings of the 11th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC-2007), pages 147-152. Mallorca, Spain. [...] 
 • Tsimboukakis, N. & Ταμπουρατζής, Γ. (2007). Neural Networks for Author Attribution. In Costas Spyropoulos (editor), Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FuzzIEEE-2007), pages 1-6. London, England : IEEE Press. [...] 
 • Μαρκαντωνάτου, Σ., Σοφιανόπουλος, Σ., Spilioti, V., Ταμπουρατζής, Γ., Βασιλείου, Μ. & Γιαννούτσου, Ό. (2007). An MT System Embedding Pattern Knowledge. In Van Eynde F., V, Eghinste V. & Schuurman I. (editors), Proceedings of the 'New Approaches to Machine Translation' workshop held in conjunction with the 17th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN 2007), pages 11-18. Leuven, Belgium. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Βασιλείου, Μ. (2007). Employing Thematic Variables for Enhancing Classification Accuracy Within Author Discrimination Experiments. Literary and Linguistic Computing, 22(2), 207-224. [...] 
 • Μαρκαντωνάτου, Σ., Σοφιανόπουλος, Σ., Spilioti, V., Ταμπουρατζής, Γ., Βασιλείου, Μ. & Γιαννούτσου, Ό. (2006). Using Patterns for Machine Translation (MT). In George Potamias, Lonning J.T. & Oepen S. (editors), Proceedings of EAMT 11th Annual Conference, pages 239-246. Oslo, Norway. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Σοφιανόπουλος, Σ., Spilioti, V., Βασιλείου, Μ., Γιαννούτσου, Ό. & Μαρκαντωνάτου, Σ. (2006). Pattern Matching-Based System for Machine Translation (MT). In G. Antoniou, G. Potamias, C. Spyropoulos & D. Plexousakis (editors), Advances in Artificial Intelligence: 4th Hellenic Conference on AI, pages 345-355. Heraklion, Greece : Springer-Verlag. [...] 
 • Μαρκαντωνάτου, Σ., Σοφιανόπουλος, Σ., Spilioti, V., Ταμπουρατζής, Γ., Βασιλείου, Μ., Γιαννούτσου, Ό. et al. (2005). Monolingual Corpus-based MT using Chunks. In Proceedings of the Workshop on EBMT, held within the MT Summit X, pages 91-98. Phuket, Thailand,. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2005). Assessing the Effectiveness of Feature Groups in Author Recognition Tasks with the SOM Model.. IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics – Part C: Applications and Reviews, 36(2), 249-259. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε. & Ταμπουρατζής, Γ. (2005). A Methodology for Creating a Segment Inventory for Greek Time Domain Speech Synthesis. International Journal of Speech Technology, 8(2), 161-172. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Μαρκαντωνάτου, Σ., Hairetakis, N., Βασιλείου, Μ., Tambouratzis, D. & Καραγιάννης, Γ. (2004). Discriminating the registers and styles in the Modern Greek language– Part 2: Extending the Feature Vector to Optimise Author Discrimination. Literary and Linguistic Computing, Jun 2004:19(Jun 2004:1), 221 – 242. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Μαρκαντωνάτου, Σ., Hairetakis, N., Βασιλείου, Μ., Tambouratzis, D. & Καραγιάννης, Γ. (2004). Discriminating the registers and styles in the Modern Greek language – Part 1: Diglossia in Stylistic Analysis ,. Literary and Linguistic Computing, Jun 2004:19, 197 - 220. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Μαρκαντωνάτου, Σ., Hairetakis, N., Βασιλείου, Μ., Καραγιάννης, Γ. & Tambouratzis, D. (2004). Discriminating the Registers and Styles in the Modern Greek Language-Part 2: Extending the Feature Vector to Optimize Author Discrimination. Literary and Linguistic Computing, 19(2), 221-242. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Μαρκαντωνάτου, Σ., Hairetakis, Ν., Βασιλείου, Μ., Καραγιάννης, Γ. & Tambouratzis, D. (2004). Discriminating the Registers and Styles in the Modern Greek Language-Part 1: Diglossia in Stylistic Analysis. Literary and Linguistic Computing, 19(2), 197-220. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Μαρκαντωνάτου, Σ., Βασιλείου, Μ. & Tambouratzis, D. (2003). Employing Statistical Methods for Obtaining Discriminant Style Markers within a Specific Register. In Proceedings of the Workshop on Text Processing for Modern Greek: From Symbolic to Statistical Approaches (held in conjunction with the 6th International Conference of Greek Linguistics), pages 1-10. Rethymno, Greece. [...] 
 • Tambouratzis, T. & Ταμπουρατζής, Γ. (2003). Meteorological data mining employing Self-Organising Maps. In Proceedings of the ICANNGA-2003 Conference, pages 149-153. Springer Wien New York.. [...] 
 • Μαρκαντωνάτου, Σ., Ταμπουρατζής, Γ., Hairetakis, N., Καραγιάννης, Γ., Βασιλείου, Μ. & Tambouratzis, D. (2003). Discriminating the Registers and Styles in the Modern Greek Language. Recherches en Linguistique Grecque. In Clairis & C. (editors), Actes du 5e Colloque International de linguistique grecque,, pages 87-90. Sorbonne, France. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Tambouratzis, T. & Tambouratzis, D. (2003). Clustering with Artificial Neural Networks and Traditional Techniques.. International Journal of Intelligent Systems, 18(4), 405-428. [...] 
 • Δολόγλου, Ι., Μαρκαντωνάτου, Σ., Ταμπουρατζής, Γ., Γιαννούτσου, Ό., Fourla, . & Ioannou, N. (2003). Using Monolingual Corpora for Statistical Machine Translation: The METIS System. In Proceedings of the EAMT-CLAW 03: Controlled Language Translation, pages 61-68. Dublin, Ireland. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Hairetakis, G., Μαρκαντωνάτου, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (2003). Applying the SOM Model to Text Classification According to Register and Stylistic Content. International Journal of Neural Systems, 13(1), 1-11. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Μπακαμίδης, Σ., Δολόγλου, Ι., Καραγιάννης, Γ. & Dendrinos, M. (2002). The IMUTUS Interactive Music Tuition System. In Acoustical Society of America Journal, pages 2348. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Papakonstantinou, G., Stamatelopoulos, S., Zakopoulos, N. & Moulopoulos, S. (2002). Analysing the 24-hour Blood Pressure and Heart-Rate Variability with Self-Organising Maps.. International Journal of Intelligent Systems, 17(1), 63-76. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2002). Improving the Clustering Performance of the Scanning n-tuple Method by Using Self-supervised Algorithms to Introduce Sub-classes. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 24(6), 722-733. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Constructing a Segment Database for Greek Time-Domain Speech Synthesis. In Proceedings of the Eurospeech-2001 Conference, pages 2075-2078. Aalborg, Denmark. [...] 
 • Founda, M., Ταμπουρατζής, Γ., Χαλαμανδάρης, Α. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Reducing Spectral Mismatches in Concatenative Speech Synthesis via Systematic Database Enrichment. In Proceedings of the Eurospeech-2001 Conference, pages 837-840. Aalborg, Denmark. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Hairetakis, N., Μαρκαντωνάτου, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Evaluating SOM-based Models in Text Classification Tasks for the Greek Language. In Allinson, N., Yin, H., Allinson, L. & Slack et al (editors), Proceedings of the WSOM-2001 Workshop: Advances in Self-Organising Maps,, pages 267-274. Lincoln, U.K. : Springer-Verlag, London. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Φωτεινέα, Ε. & Καραγιάννης, Γ. (2001). On the Systematic Construction of High-Quality Segment Databases for Greek TTS Systems. In Euronoise2001 “4th European Conference on Noise Control, pages 608-614. Patra, Greece. [...] 
 • Founda, M., Χαλαμανδάρης, Α., Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Studying the Factors Affecting the Optimal Unit Selection Algorithm for a TTS System for the Greek Language.. In Proceedings of the 4th European Conference on Noise Control,, pages 758-764. Patra, Greece. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Automatic Corpora-based Stemming in Greek. Literary and Linguistic Computing, 16(4), 445-466. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Μαρκαντωνάτου, Σ., Hairetakis, N., Βασιλείου, Μ., Tambouratzis, D. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Discriminating the Registers and Styles in the Modern Greek Language. In Kilgarriff, A., & Sardinha & T.B. (editors), Proceedings of the Workshop on Comparing Corpora (held in conjunction with the 38th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics), pages 35-42. Hong Kong, China. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2000). Improving the Classification Accuracy of the Scanning n-tuple Method.. In Sanfeliu, A., Villanueva, J.J., Vanrell, M. et al (editors), Proceedings of the 15th International Conference on Pattern Recognition, pages 1050-1053. Barcelona, Spain. [...] 
 • Μαρκαντωνάτου, Σ. & Ταμπουρατζής, Γ. (2000). Μερικές Ποσοτικές Παρατηρήσεις για την Χρήση της Γραμματικής Άρνησης στην Νέα Ελληνική. In Πρακτικά του 21ου Συνεδρίου του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ, pages 436-447. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Μαρκαντωνάτου, Σ., Hairetakis, N. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Automatic Style Categorisation of Corpora in the Greek Language. In Proceedings of the 2nd International Conference on Language Resources and Evaluations, pages 135-140. Athens, Greece. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (2000). Variable Sensitivity in Unsupervised Clustering Tasks with an n-tuple-based Self-Organising Neural Network. International Journal of Neural Systems, 10(2), 107-121. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (1999). Αυτόματη Δημιουργία Μορφολογικών Λεξικών με Ορολογικό Πλούτο Βάσει Κειμένων Εντάσεως Όρων. In Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας, pages 149-156. Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (1998). Recognising Hand-Written Characters with Logic Neural Networks. In Smith, G.D., Steele, N.C. & Albrecht & R.F. (editors), Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms, pages 143-146. Springer Computer Science. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (1997). Image Segmentation with the SOLNN Unsupervised Logic Neural Network. Neural Computing and Applications,, 6, 91-101. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Tambouratzis, T. & Tambouratzis, D (1997). Neural Network Versus Statistical Clustering Techniques: A Pilot Study In A Phoneme Recognition Task. In Ellacott, S.W., Mason, J.C. & Anderson & I.J. (editors), Mathematics of Neural Networks: Models, Algorithms and Applications. Boston : Kluwer Academic Publishers. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (1996). Applying Logic Neural Networks to Hand-written Character Recognition Tasks. In Proceedings of the ICTAI'96 Conference, pages 269-272. Toulouse, France : IEEE PRESS. [...] 
 • Tambouratzis, D., Ταμπουρατζής, Γ. & Tambouratzis, T. (1995). Evaluating the Performance of Statistical and Neural Network Clustering Techniques. In Proceedings of the 1st International Conference on Mathematics of Neural Networks and Applications. Oxford, U.K.. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Tambouratzis, D. (1994). Self-Organisation in Complex Pattern Spaces Using a Logic Neural Network. Network: Computation in Neural Systems, 5, 599-617. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (1994). Optimising the Topology-Preservation Characteristics of a Discriminator-Based Logic Neural Network. Pattern Recognition Letters, 15, 1019-1028. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (1994). Comparison of Supervised and Unsupervised Discriminator-Based Logic Neural Networks. Electronics Letters, 30(4), 248-249. [...] 
 • Patel, D., Ταμπουρατζής, Γ. & Stonham, T. (1993). A Logic Neural Network-Based Segmentation System with Variable Sensitivity CharacteristicsA Logic Neural Network-Based Segmentation System with Variable Sensitivity Characteristics. In Proceedings of the SPIE-93 Conference on Visual Communication and Image Processing, pages 769-776. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ., Patel, D. & Stonham, T. (1993). Image Segmentation Using a Self-Organising Logical Neural Network.Image Segmentation Using a Self-Organising Logical Neural Network.. In Proceedings of the ICANN-93 Conference, pages 903-906. Amsterdam, The Netherlands. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Stonham, T. (1993). Optimal Topology-Preservation Using Self-Organising Logical Neural Networks. In Proceedings of the ICANN-93 Conference, pages 76-79. Amsterdam, The Netherlands. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Stonham, T. (1993). The Role of Forgetting in Efficient Learning Strategies for Self?Organising Discriminator?Based Systems. In New Trends in Neural Computation, pages 204-209. Sitges, Spain. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Stonham, T. (1993). Data Clustering in Complex Pattern Spaces Using a Self?Organising Logical Neural Network. In Proceedings of the 1993 Weightless Neural Network Workshop, pages 70-75. York, U.K. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Stonham, T. (1993). Evaluating the Topology-Preservation Capabilities of a Self-Organising Logical Neural Network. Pattern Recognition Letters, 14(11), 927-934. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Stonham, T (1993). A Self-Organising Logic Neural Network for Pattern Completion Tasks. In Lisboa, P.J.G. , Taylor & M.J. (editors), Neural Networks: Techniques and Applications. London : Ellis-Horwood. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (1993). Autonomous Learning in Logic Neural Networks. Διδακτορική διατριβή, Brunel University. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Stonham, T. (1992). Implementing Hard Self-Organisation Tasks Using Logical Neural Networks. In Aleks, Er, I. & Taylor & J. (eds.) (editors), Proceedings of the ICANN-92 Conference, pages 543-646. North-Holland. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Krikelis, A. (1992). Implementing the Abingdon Cross Benchmark on the ASP. In Proceedings of the 11th IAPR Conference on Pattern Recognition, pages 91-94. The Hague, The Netherlands : IEEE PRESS. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Stonham, T. (1992). A Logical Neural Network that Adapts to Changes in the Pattern Environment. In Proceedings of the 11th IAPR Conference on Pattern Recognition, pages 46-49. The Hague, The Netherlands : IEEE PRESS. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. & Krikelis, A. (1992). Evaluating the ASP Computer for Vision Tasks Using the Abingdon Cross Benchmark. Electronics Letters, 28(2), 205-207. [...] 
 • Ταμπουρατζής, Γ. (1990). Evaluating the ASP Computer Applicability to Computer Vision Using the Abingdon Cross Benchmark.. Μεταπτυχιακή εργασία, Brunel University. [...]