Δημοσίευση - GRPOLY-DB: An old Greek polytonic document image database.