Δημοσίευση - Encoding MWEs in a conceptual lexicon