Δημοσίευση - Topic Chaining in task-oriented dialogues