Τμήμα - Τεχνολογιών Μάθησης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Τεχνολογιών Μάθησης

  
 

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διεπιστημονική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στο πεδίο των Τεχνολογιών μάθησης με εστίαση στη διερεύνηση των μηχανισμών μάθησης, στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εφαρμογών γλωσσικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (που τροφοδοτούνται από τη γλωσσολογική έρευνα, διέπονται από παιδαγωγικές αρχές, διαθέτουν υψηλό βαθμό διάδρασης), στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εργαλείων γλωσσικής εκπαίδευσης, και στην ανάπτυξη γλωσσικών πόρων για εκπαιδευτική χρήση (σώματα κειμένων, λεξικά). Αξιοποιούνται κυρίως γλωσσικές τεχνολογίες, τεχνολογίες πολυμεσικού περιεχομένου και τεχνολογίες αλληλεπίδρασης με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής/μαθησιακής διαδικασίας, καλύπτοντας ευρύ ηλικιακό φάσμα και διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες (φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλόφωνους ομιλητές της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, μαθητές ξένων γλωσσών, άτομα με εγγενείς και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης).

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού

Αναπληρωτής υπεύθυνος: Νίκος Γλάρος

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Παλαιότερα τμήματα

Πρόσφατα και τρέχοντα έργα

 

 
Σε έργα του τμήματος συνεργάζονται τα παρακάτω μέλη: