Δημοσίευση - Monolingual Corpus-based MT using Chunks