Δημοσίευση - Οι γραμματικές κατηγορίες του Χρόνου, του Ποιού Ενεργείας και της Συμφωνίας Υποκειμένου-Ρήματος: Συγκριτική μελέτη μιας περίπτωσης ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και παιδιών με φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Οι γραμματικές κατηγορίες του Χρόνου, του Ποιού Ενεργείας και της Συμφωνίας Υποκειμένου-Ρήματος: Συγκριτική μελέτη μιας περίπτωσης ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και παιδιών με φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2000
Συγγραφείς: Σπυριδούλα Σταμούλη
Τίτλος βιβλίου: Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών με θέμα «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή-Εξελικτική Δυσφασία από την Προσχολική στην Εφηβική Ηλικία»
Σελίδες: 221-236
Διεύθυνση: Αθήνα
Οργανισμός: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών
Ημερομηνία: 10-12 Νοεμβρίου 2000
Περίληψη:
Αντικείμενο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι η σύγκριση της αναπτυξιακής εικόνας ενός ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment - SLI), ηλικίας 4 ετών και 3 μηνών, με αυτή των παιδιών που παρουσιάζουν κανονική γλωσσική ανάπτυξη, όσον αφορά τις μορφοσυντακτικές ιδιότητες του ρηματικού συστήματος, και ειδικότερα τις γραμματικές κατηγορίες του Χρόνου, του Ποιού Ενεργείας και της Συμφωνίας Υποκειμένου-Ρήματος. Τα δεδομένα του παιδιού με SLI καταγράφηκαν από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο 1999, ενώ τα δεδομένα από κανονική γλωσσική κατάκτηση προέρχονται από τις Katis (1984) και Stephany (1997). Η εικόνα που προέκυψε από την σύγκριση των δεδομένων επιβεβαιώνει την άποψη ότι το SLI δεν μπορεί να περιγραφεί μόνο ως «καθυστέρηση» από την κανονική γλωσσική ανάπτυξη, αλλά και ως απόκλιση από αυτή. Συγκεκριμένα, ενώ το παράδειγμα της Συμφωνίας Υποκειμένου-Ρήματος φαίνεται να έχει κατακτηθεί πλήρως από το παιδί με SLI, ωστόσο η κατάκτηση της κατηγορίας του Χρόνου παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση. Το ρήμα στο παιδί με SLI, που εξετάζουμε, είναι χαρακτηρισμένο ως προς το Ποιόν Ενεργείας παρά ως προς τον Χρόνο, καθώς στο δείγμα δεν εμφανίζεται καθόλου ο Παρατατικός, ενώ ο Μέλλοντας είναι συγχωνευμένος μορφολογικά και σημασιολογικά με την Υποτακτική, λόγω της απουσίας των δεικτών θα και να, και εμφανίζεται κυρίως με συνοπτικό Ποιόν Ενεργείας. Έτσι, ενώ η αναπτυξιακή εικόνα από την πλευρά της κατάκτησης του Χρόνου συμβαδίζει με αυτή που παρουσιάζουν τα κανονικά αναπτυσσόμενα παιδιά σε πιο πρώιμα στάδια γλωσσικής κατάκτησης, η κατάκτηση της Συμφωνίας εντάσσεται μέσα στα φυσιολογικά αναπτυξιακά πλαίσια.
[Bibtex]