Λογότοπος
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λογότοπος

Λογότοπος

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ανέλαβε στο πλαίσιο του έργου "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" να υλοποιήσει σειρά μαθημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας προσαρμοσμένα στη σχολική διδακτέα ύλη της Α΄ Γυμνασίου, όπως αυτή ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα:

α.

το επίπεδο Διδασκαλίας, πατώντας επάνω στα παιχνίδια του πάρκου

β.

το επίπεδο Επικοινωνίας, πατώντας επάνω στο νησάκι του πάρκου.

logotopos_1.jpg

Στο επίπεδο Διδασκαλίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 3 διδακτικές προσεγγίσεις για τη μελέτη κάθε γλωσσικού φαινομένου:

α.

την Έρευνα, κατά την οποία πειραματίζεται επάνω σε κείμενα και διερευνητικές ασκήσεις για να καταλήξει στους κανόνες που διέπουν κάθε γλωσσικό φαινόμενο,

β. τη Θεωρία κατά την οποία προσεγγίζεται αναλυτικά το γλωσσικό φαινόμενο και
γ.

τις Ασκήσεις που έχουν τη μορφή παιχνιδιών ενταγμένων στο σκηνικό του πάρκου της γλώσσας, για την εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.

Ο χρήστης έχει, ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα μετάβασης σε άλλη προσέγγιση. Ο "Λογότοπος" δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να εισαγάγει τις δικές του ασκήσεις, διατηρώντας τη διεπαφή (interface) με το χρήστη.

Στο Επίπεδο Επικοινωνίας, στόχος του προγράμματος είναι η διασχολική και ενδοσχολική επικοινωνία των μαθητών για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών και η εμπλοκή τους σε διάφορες δραστηριότητες (κυνήγι ερωτήσεων, ανταλλαγή απόψεων κ.λπ.) με αφορμή τις θεματικές περιοχές των κειμένων διδασκαλίας.

Οι μαθητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στην οποία έχουν καταχωρηθεί σχετικά κείμενα, εικόνες, videos, ήχοι, έτσι ώστε να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να διευκολύνονται κατά την εκπόνηση συνθετικών εργασιών.

Στο πρόγραμμα αυτό, η πολιτισμική αγωγή αποκτά διαπολιτισμικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη καταχωρούνται πολιτιστικά στοιχεία από διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες.

 
 

Επιστημονικά τμήματα

 

Ερευνητικοί άξονες

Έργα

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.