Μαθαίνω τα Νοήματα
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθαίνω τα Νοήματα

Μαθαίνω τα Νοήματα

Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το λογισμικό «Μαθαίνω τα Νοήματα» παρέχει ένα περιβάλλον διδασκαλίας του λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) για το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, τα περιεχόμενα του οποίου οργανώνονται με βάση τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες που διέπουν το λεξιλόγιο της γλώσσας. Οι μεθοδολογικές αρχές, οι θεματικές ενότητες, καθώς και οι προτεινόμενες δραστηριότητες του λογισμικού αναπτύσσονται σύμφωνα με τα πρόσφατα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) της ΕΝΓ, όπως αυτά ορίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υιοθετώντας σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής επικοινωνίας με τον μαθητή την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χωρίς ταυτόχρονη χρήση γραπτού ή προφορικού λόγου.
Το λογισμικό υποστηρίζει την εξατομικευμένη διδασκαλία για την αποτελεσματικότερη επαφή του μαθητή με το διδακτικό αντικείμενο, είναι αξιοποιήσιμο σε τάξεις ένταξης, σε περιβάλλοντα συνδιδασκαλία με μικρό αριθμό μαθητών και σε Ειδικά Σχολεία Κωφών.

Το λημματολόγιο του λογισμικού «Μαθαίνω τα Νοήματα» περιλαμβάνει, στο μεγαλύτερο μέρος του, νοήματα για έννοιες που απαντώνται και στην διδακτέα ύλη των αντίστοιχων τάξεων της Γενικής Αγωγής, και εμπλουτίζεται με έννοιες εκτός του κοινού λημματολογίου για την διδασκαλία των ειδικών χαρακτηριστικών της ΕΝΓ.

Τα λήμματα εντάσσονται σε ένα συστηματικό πλαίσιο παρουσίασης της δομής του λεξιλογίου, αρχίζοντας από τα στοιχεία που αποτελούν τη φωνολογία του νοήματος και τον σχηματισμό βασικών νοημάτων, για να παρουσιαστούν στη συνέχεια οι μηχανισμοί συνδυασμού μορφημάτων για τη δημιουργία σύνθετων νοημάτων, καθώς και η οργάνωση βάσει σημασιολογικών χαρακτηριστικών, που επιτρέπουν τη δημιουργία ομάδων λεξιλογίου με κοινά χαρακτηριστικά ή κοινές συνθήκες χρήσης στη γλώσσα.

Η λειτουργική δομή του λογισμικού εξασφαλίζει βέλτιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού τόσο από τους μαθητές όσο και από τους δασκάλους τους, βάσει των αναγκών που διαμορφώνουν τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού χρόνου για την παρουσίαση καινούργιας ύλης, την επανάληψη ήδη διδαγμένων αντικειμένων, τον έλεγχο του βαθμού εμπέδωσης, την αξιολόγηση του επιπέδου κατάκτησης ανά μαθητή και την ενεργοποίηση ομαδικών συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στην τάξη.

To DVD-ROM «Μαθαίνω τα Νοήματα» συνοδεύεται από Εγχειρίδιο Δασκάλου, καθώς και από αναλυτικό Εγχειρίδιο Χρήσης & Οδηγός Εγκατάστασης.

Απαιτούμενο υπολογιστικό περιβάλλον (ελάχιστες απαιτήσεις):
Επεξεργαστής:.........................Pentium ΙII στo 450MHz
Μνήμη:....................................128 MB RAM
Κάρτα γραφικών:....................VGA
Ανάλυση οθόνης:.................... 1024x768 με 24bit βάθος χρώματος
Λειτουργικό σύστημα:............Microsoft Windows XP/2000
Μονάδες Οπτικών Δίσκων.....DVD-ROM 16x

Φωτογραφία 1 - Κεφάλαιο Α - Βασικές Χειρομορφές

 

Φωτογραφία 2 - Στιγμιότυπο Μαθήματος

 

Υπεύθυνοι τεχνικής υποστήριξης
Βασίλης Παπαβασιλείου
Ευίτα Φωτεινέα

 

Τεχνικές προδιαγραφές
Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οι τεχνικές προδιαγραφές των σχολικών εργαστηρίων είναι:

Υλικό Σταθμού εργασίας
Τύποι επεξεργαστή: Intel Pentium 4 at 1,7GHz (minimum)
Μνήμη: 256MB (minimum)
Multimedia οθόνη: 1024x768 / 8bit χρώμα (σε συνδυασμό με κάρτα οθόνης)
DVD Drive: 16x read

 
 

Αρχεία

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.