Modern Greek for beginners (Part 1 & Part 2)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Modern Greek for beginners (Part 1 & Part 2)

Modern Greek for beginners (Part 1 & Part 2)

Τα εγχειρίδια Modern Greek for beginners (Part 1 & Part 2) απευθύνονται σε οποιονδήποτε αγγλόφωνο ενήλικο σπουδαστή (Έλληνα ομογενή και/ή ξένο) ενδιαφέρεται για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και καλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες του πρώτου επιπέδου ελληνομάθειας (αρχάριοι). Έχοντας ως αφετηρία και βάση την επικοινωνιακή προσέγγιση, τα βιβλία στοχεύουν στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας, ούτως ώστε ο αρχάριος μαθητής της Νέας Ελληνικής να αποκτήσει τις δεξιότητες και τον κατάλληλο γλωσσικό οπλισμό για τον χειρισμό καθημερινών επικοινωνιακών καταστάσεων που απαιτούν προβλέψιμη χρήση της γλώσσας και σχετίζονται με τομείς τής άμεσης προσωπικής του εμπειρίας (ψυχαγωγία, ψώνια, εργασία, διαμονή, ταξίδι κ.λπ.). Επιπλέον, επιχειρείται μια παρουσίαση του γλωσσικού συστήματος της Νέας Ελληνικής -η οποία όμως εντάσσεται σε επικοινωνιακό περικείμενο- αποβλέποντας στην τυπολογική επάρκεια και γλωσσική ακρίβεια, τη δυνατότητα, δηλαδή, να μπορεί ο σπουδαστής να χρησιμοποιεί ορθά το γλωσσικό σύστημα.

Ακολουθώντας τη λογική και τη δομή της ομότιτλης πολυμεσικής σειράς CD-ROM «φιλογλωσσία+», το γλωσσικό υλικό που περιλαμβάνεται στα βιβλία οργανώνεται σε διδακτικές ενότητες (chapters), ενώ κάθε ενότητα αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα (διάλογος, λεξιλόγιο, γραμματική, χρήσιμες εκφράσεις) που περιλαμβάνουν τόσο αυθεντικά όσο και κατασκευασμένα κείμενα, στα οποία όμως γίνεται χρήση αυθεντικής και κατάλληλης κοινωνικοπολιτισμικά γλώσσας.

Ειδικότερα:
  • διάλογος: αφορά σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας (π.χ. στο αεροδρόμιο, στην ταβέρνα, στα καταστήματα, στην τράπεζα) και αποτελεί τον πυρήνα της κάθε διδακτικής ενότητας. Ο σπουδαστής μπορεί να δει το ελληνικό κείμενο και την αγγλική μετάφρασή του υπό μορφή παραλλήλων κειμένων.
  • βασικό και πρόσθετο λεξιλόγιο, το οποίο αντλείται από τη θεματική του εκάστοτε διαλόγου και παρουσιάζει τις νέες λέξεις ενταγμένες στο προτασιακό τους περιβάλλον αλλά και ανεξάρτητα, σε μορφή καταλόγων που ομαδοποιούνται με βάση το μέρος του λόγου. Η παρουσίαση του λεξιλογίου συνοδεύεται από πλούσιο οπτικό υλικό.
  • θέματα γραμματικής και συντακτικού της Νέας Ελληνικής: στο επίπεδο αυτό επιχειρείται η παρουσίαση των δομών και λειτουργιών (σύνταξη, μορφολογία) που απαντούν στα διαλογικά κείμενα σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Η επεξήγηση των γραμματικών φαινομένων δίνεται στην αγγλική γλώσσα για διευκόλυνση της κατανόησης.
  • χρήσιμες εκφράσεις: πρόκειται για στερεότυπες εκφράσεις που αποτελούν πραγματώσεις γλωσσικών λειτουργιών (π.χ. χαιρετώ, συστήνω, απολογούμαι, εύχομαι), αναφέρονται σε καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις και προκύπτουν από τη θεματική του διαλόγου. Ο σκοπός αυτού του επιπέδου είναι διττός: να διευρύνει ο σπουδαστής τις επικοινωνιακές του ικανότητες, αλλά και να συνειδητοποιήσει τη διαφοροποίηση της γλώσσας και του ύφους με βάση τις κοινωνικές νόρμες της γλωσσικής κοινότητας (φιλική-τυπική σχέση μεταξύ των ομιλητών, διαφορά ηλικίας και θέσης, χώρος που διαμείβεται ο διάλογος κ.λπ.)

Όλες οι διδακτικές ενότητες πλαισιώνονται από αντίστοιχες γλωσσικές δραστηριότητες υπό μορφή ασκήσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του συνόλου των γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, λεξιλόγιο, γραμματική) και στην εμπέδωση του προσφερόμενου μαθησιακού υλικού. Μα σύνοψη της γραμματικής και οι λύσεις των ασκήσεων παρατίθενται ως παραρτήματα στο τέλος των βιβλίων.

Τα εγχειρίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως ανεξάρτητα εργαλεία μάθησης είτε ως συνοδευτικά της πολυμεσικής σειράς CD-ROM «φιλογλωσσία+», ενώ η χρήση τής Αγγλικής ως γλώσσας υποστήριξης διευκολύνει τη δυνατότητα χρήσης τους και για σκοπούς αυτομάθησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: support_at_ilsp.gr

 
 

Επιστημονικά τμήματα


Ερευνητικός άξονας


 Προϊόντα

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.