Σύστημα μετατροπής ελληνικών σε ΕΝΓ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύστημα μετατροπής ελληνικών σε ΕΝΓ

Κατηγορία: Τεχνολογίες
Το σύστημα μετατροπής δομών της ελληνικής σε δομές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας βασίζεται σε αρχές και τεχνολογίες Μηχανικής Μετάφρασης. Λαμβάνει ως είσοδο γραμματικά αναλυμένες προτάσεις της ελληνικής γλώσσας και παράγει ως έξοδο τις αντίστοιχες προτάσεις στην ΕΝΓ στην γραμμική μορφή που αναλογεί στη γλώσσα και αφού έχουν προστεθεί όλα τα χαρακτηριστικά πολυ-επίπεδης άρθρωσης που χαρακτηρίζουν τις νοηματικές γλώσσες. Το αποτέλεσμα της μετατροπής αρθρώνεται στις τρεις διαστάσεις με τη χρήση εικονικού βοηθού.