Λογονόστηση
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λογονόστηση

Λογονόστηση

Η "Λογονόστηση" είναι ένα από τα προϊόντα του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" που χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πολυμέσων. Σκοπός του λογισμικού αυτού είναι η διδασκαλία της Ελληνικής σε παιδιά επαναπατρισθέντων ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ανέλαβε στο πλαίσιο του έργου "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" που χρηματοδοτείται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. να υλοποιήσει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών αυτών αφενός μεν, για να εξισωθεί το επίπεδο γνώσεων των μαθητών που φοιτούν στις τάξεις του ελληνικού σχολείου και αφετέρου, για να μειωθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθηγητής στην εκτέλεση του έργου του.

Η "Λογονόστηση" έχει αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα:

  1. το επίπεδο Διδασκαλίας,
  2. το επίπεδο Επικοινωνίας.

Στο επίπεδο Διδασκαλίας, βασικός στόχος της σειράς αυτής των μαθημάτων είναι να αποκτήσει ο διδασκόμενος επικοινωνιακή επάρκεια, προφορική και γραπτή, δηλαδή να μπορεί να κατανοεί και να παράγει διαφόρους τύπους κειμένων που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες επικοινωνίας, εντός και εκτός σχολείου. Η όλη προσέγγιση εστιάζεται στην χρήση της γλώσσας, αλλά και στην συνειδητοποίηση των μηχανισμών της. Η γλώσσα υποστήριξης είναι η ρωσική στην οποία θα διευκρινίζονται δυσνόητα, για το συγκεκριμένο κοινό, φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ελληνορωσικό λεξικό, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην βάση δεδομένων για να μπορεί ο διδασκόμενος να λύνει άμεσα τις απορίες του σε επίπεδο λεξιλογίου.


logonostisi1.jpg

Το κείμενο ή ο διάλογος αποτελεί τον πυρήνα από τον οποίο εκκινούν όλες οι γλωσσικές δραστηριότητες (νοηματική προσέγγιση, λεξιλογική προσέγγιση, γραμματικοσυντακτική προσέγγιση, παράλληλα κείμενα, λεξικό) και προσφέρεται για την ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την πολιτισμική αγωγή, την αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική αγωγή, την κυκλοφοριακή αγωγή. Έτσι συνδυάζεται η γλωσσική εκπαίδευση με θέματα αγωγής.

Στο επίπεδο Επικοινωνίας, στόχος του προγράμματος είναι η διασχολική και ενδοσχολική επικοινωνία των μαθητών για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών και η εμπλοκή τους σε διάφορες δραστηριότητες (κυνήγι ερωτήσεων, ανταλλαγή απόψεων κ.λπ.) με αφορμή τις θεματικές περιοχές των κειμένων διδασκαλίας. Οι μαθητές έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στην οποία έχουν καταχωρηθεί σχετικά κείμενα, εικόνες, videos, ήχοι, έτσι ώστε να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να διευκολύνονται κατά την εκπόνηση συνθετικών εργασιών.

Στο πρόγραμμα αυτό, η πολιτισμική αγωγή αποκτά διαπολιτισμικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη καταχωρούνται πολιτιστικά στοιχεία από διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες.

 
 

Επιστημονικά τμήματα


Ερευνητικοί άξονες


Έργα

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.