Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά»
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά»

 

ΑΔΑ: 76ΧΤ4653ΠΣ-ΙΛΨ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Τμήμα        : Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και

                      Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων

Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 14-18

Ταχ. Κώδικας     :115 27 Αθήνα

Πληροφορίες     : Α. Σιταρένιου

Τηλέφωνο         :210.74.58.085

FAX                    : 210.77.15.074

Αθήνα, 30/03/2016

α.π. 52889

ΘΕΜΑ:

Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά» − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 13α και 16 του ν. 4310/2014 «΄Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α΄ 258),

β. του άρθρου 123 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α’270).

β. της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ: Α΄ 40),

γ. Του Π.Δ. 145/03 με θέμα «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π)» (ΦΕΚ: Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ανάπτυξης» (ΦΕΚ: Α΄ 33),

δ. του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ: Α΄ 181), όπως ισχύει,

 

2. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού….Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων…» (ΦΕΚ: Α΄114)

 

3. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ: Α΄ 116),

 

4. Την Υ8/25.9.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη» (ΦΕΚ: Β΄ 2109),

 

5. Την αρ. πρωτ. 8425/25-07-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (I.Ε.Λ.) του «Αθηνά» − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.

 

6. Το από 9/11/15 πρακτικό συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Κριτών σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία εκλογής για την πλήρωση της θέσης του Δ/ντή του ΙΕΛ απέβη άγονη λόγω παραίτησης και των δυο υποψηφίων.

Αποφασίζουμε 

1. Επαναπροκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου

Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του «Αθηνά» − Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.

 

2.Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

- Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Σημειώνεται ότι πρέπει να υπάρχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου

- Να κατέχουν τα προσόντα ερευνητή Α΄ βαθμίδας ή καθηγητή Α΄ βαθμίδας ΑΕΙ.

Τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας είναι:

Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία ΕΤΑΚ, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της ΕΤΑΚ σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του και στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

- Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα

- Να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας το 63ο έτος της ηλικίας τους.

 

3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου:

- προΐσταται των υπηρεσιών αυτού

- έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

- είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,΄Ερευνας και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

- μπορεί να ασκεί και ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο και αν είναι μέλος ΔΕΠ μπορεί να διδάσκει, όπως ορίζεται στο ν. 4009/2011.

 

4.Για τον διορισμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

I. Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

II. Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως. Το κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

III. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η, αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ Α’ 102) και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ Α’ 57) στο πλαίσιο της έκδοσης της τελικής πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, βεβαίωση ολοκλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκού ποινικού μητρώου, ακρίβειας όλων των υποβαλλομένων στοιχείων. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει επίσης να δηλώνουν ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα, από το οποίο προέρχονται, και ότι η σχετική πράξη θα προσκομιστεί στο ερευνητικό κέντρο σε εύλογο διάστημα από το διορισμό τους.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.).
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM κ.λπ.) μόνο.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

 

5.Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλ. 2107458085, αρμόδια: Αλεξία Σιταρένιου έως και τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016.

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

 

 

  ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ:

-Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»

 

Εσωτ. διανομή: Ι 3 (2)

 

Κατεβάστε την προκύρηξη σε pdf εδώ.