Προκηρύξεις
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προκηρύξεις
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Νο [ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020]

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ :Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑ άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100, Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κατερίνα Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2541078787 εσωτ.112

FAX : 2541063656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστοσελίδα : www.athenarc.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο [ILSP.XA.SD26.254.CAnTi.042020] ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

AΔΑ: ΩΘ9Λ469ΗΞΩ-87Μ

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου ‘Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών’_ CAnTi_στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5056234 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Παράρτημα Ξάνθησ

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, 38650000-6: Φωτογραφικός εξοπλισμός, 72268000-1: Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού.

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ (29.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά»/ Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ άκρο, Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

10064

 

 

 

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

 

 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κωδικό [ILSP.01.221.0419]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX

: +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

: kkaramal_ΑΤ_ceti.athena-innovation.gr

Ιστοσελίδα

: www.athena-innovation.gr

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- ως προς την παράγραφο 2.4.3.2, από την οποία διαγράφονται τα σημεία v, vi, vii και

- ως προς την παράγραφο 2.4.2, στην οποία διορθώνονται ο τόπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κωδικό: [IELX.01.221.0419]

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για τη «Συμβολή στην πολιτιστική διάσταση της διάχυσης του έργου και τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5 - Ολοκλήρωση συστημάτων, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση.» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης σαράντα χιλιάδων ευρώ «­­­­­40.000,00€» συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»)/ ΙΕΛ Ξάνθης – Παράρτημα Ξάνθης

ΝΑ Άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Τηλ.: 25410-78787

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συμβολή στην πολιτιστική διάσταση της διάχυσης του έργου και τη διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5 - Ολοκλήρωση συστημάτων, πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση. Ειδικότερα:

(α) Στις δράσεις που σχετίζονται με τη διοργάνωση και διεξαγωγή έκθεσης σε ειδικό χώρο πλαισιωμένη από ειδικούς της γαστρονομίας. Η έκθεση θα εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Αναδόχου και ηλεκτρονικές εκδόσεις της έκθεσης θα είναι διαθέσιμες για χρήση από τους εταίρους του έργου.

(β) Στις δράσεις διάχυσης και προβολής του έργου που θα υποστηρίζονται από ειδικό για την περίπτωση ελληνικό καλλιτεχνικό υλικό, το οποίο θα παραχθεί μέσα από καλλιτεχνικό διαγωνισμό με τη συμμετοχή νέων εικαστικών καλλιτεχνών που θα κληθούν να δημιουργήσουν έργα με θέμα τη γαστρονομία της Ελλάδας, με έμφαση στην Κ. και Α. Μακεδονία και Θράκη.

CPV

92500000-6 - Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά»/ Παράρτημα Ξάνθης, ΝΑ άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 671 00, Ξάνθη

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Είκοσι πέντε (25) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

293/17-04-2019

 

 

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Νο ILSP.SD24.207.EST-1118

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX

: +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστοσελίδα

: www.athena-innovation.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο ILSP.SD24.207.EST-1118

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (28.225,81€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «ΕΣΤΙΑ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031814 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα »
 
Διακήρυξή συνοπτικού διαγωνισμού Νο ILSP.SD23.207.ADV-1118

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Παράρτημα Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑ άκρο Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων, 67100, Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κατερίνα Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2541078787 εσωτ.112

FAX : 2541063656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστοσελίδα : www.athena-innovation.gr

 

Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ Η  07-01-2019.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο ILSP.SD23.207.ADV-1118

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (40.322,58€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «AdVENt: Επαυξημένη Περιήγηση στους Εθνικούς Δρυμούς» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03844 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031871 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα »
 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού No [ ILSP.SD24.196.KRHPIS-0618] με κριτήριο: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ :Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ηλιάνα Σταμάτη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6875304

FAX : 210 6854270

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ. : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστοσελίδα : www.athena-innovation.gr

 

Διακήρυξη

Συνοπτικού διαγωνισμού NO[ ILSP.SD24.196.KRHPIS-0618] με κριτήριο: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριών λεπτών (12.696,03€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Υπολογιστικές Επιστήμες και Τεχνολογίες Δεδομένων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002437 η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ «Αθηνά»), Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 Μαρούσι .

τηλ. 210-6875300, 210-6875304

Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

CPV

30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

48000000-8: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και τρία λεπτά (12.696,03€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00

Τόπος Διενέργειας

Κτήριο Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

7416

 

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Τεχνικό παράρτημα της προκήρυξης

 

 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX

: +30 25410 63656

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιστοσελίδα

: www.athena-innovation.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο ILSP.SD22.200.GRE-TASTE-0818 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

ΑΔΑ: ΨI5Σ469ΗΞΩ-56Β

για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (24.193,55€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030445 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βοηθητικές υπηρεσίες

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25410 78787

FAX: 25410 63656

Ξάνθη, 18-10-2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βοηθητικές υπηρεσίες

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.178.KD.XANTHI.0917

ΑΔΑ: Ψ6ΟΞ469ΗΞΩ-7Ε4

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης τουΕρευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί υποψηφίους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων συνεργασίας για το Παράρτημα του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Προσωπικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Καραμαλίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25410 78787

FAX: 25410 63656

Ξάνθη, 31-10-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθητικό Προσωπικό

Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.162.ΑΑ6.KD.XANTHI.0916

ΑΔΑ: 7ΩΙ3469ΗΞΩ-ΣΟ6

 

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί υποψηφίους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας για μία θέση Βοηθητικού Προσωπικού για το κτίριο του Ε.Κ. «Αθηνά» στην Ξάνθη.

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Υποέργο 1 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων

Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

 

 

Αθήνα, 17.11.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Υποέργο 1 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006"» και ακρώνυμο «CLARIN-EL» (ΟΠΣ: 441451 )

με Κωδ. Αριθμ.: [ILSP.PD21.CLARINEL.153.1015] και ΑΔΑ : 7Δ6Σ469ΗΞΩ-ΗΚΩ

Tο ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» έχοντας υπόψη :

 • το Νόμο 2286/95 (ΦΕΚ 19Α) (Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), όπως ισχύει
 • το Νόμο 2362/95 (ΦΕΚ 247Α), άρθρα 82-83 (Δημόσιο λογιστικό – Έλεγχος δαπανών) όπως ισχύει
 • το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150Α) (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), εφαρμοζόμενο αναλογικά και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του.
 • Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α'258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει
 • το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει
 • Την απόφαση 153 της 15-10-2015 του Δ.Σ. του ΕΚ «Αθηνά».

Προτίθεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της χρηματοδοτούμενης Πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006" (ΟΠΣ 441451) η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75,), όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

Διαβάστε περισσότερα »
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  με αριθμό

[ILSP. ΔΔ2.151.Εmilang-0815]

ΑΔΑ: 7ΥΝΤ469ΗΞΩ-Ρ5Ε

 

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Ανοιχτός Εθνικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά»  – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125, Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ηλιάνα Σταμάτη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2106875300

FAX: +30  210 6854270

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αθήνα, 15/05/2015

  

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενα «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου» για την πράξη με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών» και ακρώνυμο «e-MiLang»

ΑΔΑ: ΩΩΒΡ469ΗΞΩ-Ψ49  

Διαβάστε περισσότερα »
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Έργο με τίτλο "LangTERRA"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η. Σταμάτη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 304
FAX: 210 6854 270

Αθήνα, 14 Μαΐου, 2015

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Έργο με τίτλο "LangTERRA –

Enhancing the Research Potential of ILSP/'Athena' R.C. in Language Technology in the European Research ERA" (Nr. 285924)

Ref. No.: ILSP.PD19.LANG.146.0415 (ΑΔΑ: ΩΓΚΙ469ΗΞΩ-5Ι6)

Στο πλαίσιο του έργου «LangTERRA – Enhancing the Research Potential of ILSP/'Athena' R.C. in Language Technology in the European Research ERA» (Nr. 285924) το οποίο χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται θα προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75, §β), όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, όπου περιλαμβάνονται αναλυτικότερες πληροφορίες για τον προς προμήθεια εξοπλισμό και τους όρους συμμετοχής, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.ilsp.gr/en/news/announcements/321-langterra

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 25/5 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση “Υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ε. Κ. ‘ΑΘΗΝΑ’ στην Ξάνθη”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά»  – Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Καραμαλίδου Κατερίνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 25410 78787 εσωτ. 111

FAX: +30  25410 63656

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ξάνθη, 02/03/2015

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

“ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε. Κ. ‘Αθηνά’

ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ”

Κωδ. Πρόσκλησης: [ILSP.PD18. XAKD.145.0215]

ΑΔΑ: 73ΡΩ469ΗΞΩ-Ζ1Π

 

Ημ/νία ανάρτησης:

02/03/2015

Τελική Ημ/νια Υποβολής:

16/03/2015, 15:00

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε πρόχειρο διαγωνισμό για προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 26/2/2015

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Νέο συμπιεσμένο αρχείο που περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα του διαγωνισμού: Α) Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού, σε μορφή pdf, με εμφανείς πλέον τους τύπους που υπεισέρχονται στην μέθοδο αξιολόγησης των προσφορών, πράγμα που δεν ίσχυε στο αρχικό pdf αρχείο του τεύχους προκήρυξης, (λόγω μη σωστής απόδοσης των τύπων αυτών κατά την μετατροπή αρχείου Microsoft Word σε pdf). Καμία άλλη μεταβολή δεν έχει υπάρξει στο εν λόγω τεύχος. Β) Tο ισχύον τεύχος προκήρυξης σε μορφή Microsoft Word document, ώστε να διευκολυνθεί η συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης και του πίνακα οικονομικής προσφοράς.
 • Αναμένεται να υποβληθούν προσφορές που αφ'ενός θα παρέχουν συστήματα με τις κατά το δυνατόν πλέον προηγμένες τεχνικές προδιαγραφές (ενδεχομένως σε κάποια σημεία ανώτερες κι από τις απαιτούμενες προδιαγραφές) και αφ'ετέρου δεν θα υπερβαίνουν την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη. Η παρατήρηση αυτή εξειδικεύει το πλαίσιο αξιοποίησης του προς προμήθεια εξοπλισμού και έχει απλώς σκοπό να συμβάλει στην λήψη προσφορών που θα ικανοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις του παρόντος έργου προμήθειας εξοπλισμού. Δεν έχει σκοπό να παρέμβει καθόλου στην πολιτική πωλήσεων της κάθε προσφέρουσας εταιρείας.
 • Προκειμένου να δοθεί επαρκής πρόσθετος χρόνος ανταπόκρισης των υποψηφίων αναδόχων στις παραπάνω αλλαγές και διευκρινίσεις, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 26-2-2015 και ώρα 16:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 14

ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 298759

 

 

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.PD15. P61.144.0115

ΑΔΑ: Ω25Ω469ΗΞΩ-Β2Υ

ΑΔΑ: Ω368469ΗΞΩ-Ρ17

 

ΦΟΡΕΑΣ:

‘Αθηνά’ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ ‘Αθηνά’) / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)

 

 

Διεύθυνση:

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25  Μαρούσι

Πληροφορίες:

Ν.Γλάρος

e-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρ. τηλεφ.:

210 6875451

Αρ. fax:

210 6854270

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε πρόχειρο διαγωνισμό για προμήθεια Ειδικών Μονάδων Λογισμικού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 24/2/2015, ΩΡΑ 16:00 (ΑΔΑ:698Ω469ΗΞΩ-9Ρ7)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 14

ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 298759

 

 

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.PD16. P61.144.0115

ΑΔΑ:  6Ξ2Υ469ΗΞΩ-6ΑΒ

 

ΦΟΡΕΑΣ:

‘Αθηνά’ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ ‘Αθηνά’) / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)

 

 

Διεύθυνση:

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25  Μαρούσι

Πληροφορίες:

Ν.Γλάρος

e-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρ. τηλεφ.:

210 6875451

Αρ. fax:

210 6854270

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GameIt

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Μαρκαντωνάτου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875452    
FAX: 210 6854270   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GameIt

Κωδικός : [ILSP.PD14.140.GAME IT-1114]

ΑΔΑ: 7Φ00469ΗΞΩ-2ΨΘ

Νέα προθεσμία υποβολής: Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 14:00 (ΑΔΑ:7ΣΙΧ469ΗΞΩ-712)

 

Στο πλαίσιο του έργου «Game ΙΤ» , το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75), όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

Το Ε.Κ. Αθηνά δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 140ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, που πραγματοποιήθηκε στις 26.11.2014.

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσίας Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού/Ψυχαγωγικού Υλικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης /

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Αντωνίου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 300

FAX: 210 6854 270

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 Αθήνα, 24/12/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  στο πλαίσιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 για  την Ανάθεση Υπηρεσίας

«Ανάπτυξη Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού/Ψυχαγωγικού Υλικού»   

ΑΔΑ: ΒΛΓΦ469ΗΞΩ-ΤΜ9

 

Στο πλαίσιο της επέκτασης της χρηματοδοτούμενης πράξης  «Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά» - που εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ: 303631) – το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας για την «Ανάπτυξη Πρόσθετου Λογισμικού Εφαρμογών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού/Ψυχαγωγικού Υλικού»  με την διαδικασία προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚ του Κέντρου (Άρθρο 75, § β), ως ακολούθως:

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγνωσιμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης /

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κουλαφέτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 360

FAX: 210 6854 270

 

Αθήνα, 07.11.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο  διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγνωσιμού

για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο:  «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006"»  και ακρώνυμο «CLARIN-EL» (ΟΠΣ: 441451 )

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «Δέσμη ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών φωνής για τους πολίτες» (ΟΠΣ 303620)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης /

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κουλαφέτης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 360

FAX: 210 6854 270

Αθήνα, 21.10.2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια Εξοπλισμού για το Υποέργο 2 της Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: «Δέσμη ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών φωνής για τους πολίτες» (ΟΠΣ 303620)

Διαβάστε περισσότερα »
 
Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενα «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου» για την πράξη με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενα «Μετάφραση Ψηφιακού Περιεχομένου σε 9 Γλώσσες» και «Πιλοτική Χρήση Διαδικτυακού Τόπου» για την πράξη με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών» και ακρώνυμο «e-MiLang».

Διαβάστε περισσότερα »
 
Περίληψη Τεύχους Προκύρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού αριθμ. 1/13 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. Αθηνά»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Αριθμός Διαγωνισμού 1/13)

Για την προμήθεια και εγκατάσταση γενικού και ειδικού κτιριακού εξοπλισμού για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Υποδομές Συνεδριακών και Λοιπών Χώρων του Νέου Κτηρίου του Ε.Κ. «Αθηνά»/Ξάνθη».

(ΟΠΣ 393359)

 

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ανάπτυξη και διάχυση ενημερωτικού υλικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Βακαλοπούλου, avacalop@ilsp.athena-innovation.gr                                                                       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 447

FAX: 210 6852 620

 

Αθήνα,    17.12.2012

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάπτυξη και διάχυση ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού προώθησης

για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: e-MiLang (Υποέργο 6)

«Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»

(ΟΠΣ 296157)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013)

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κουλαφέτης                                                                                  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 360

FAX: 210 6854 270

  

Αθήνα, 17.12.2012               

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Πράξη της Αναθέτουσας

 Αρχής με τίτλο: e-MiLang (Υποέργο 2) «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες

Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»

(ΟΠΣ 296157)

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: σχεδίαση ιστοσελίδας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Βακαλοπούλου, avacalop@ilsp.athena-innovation.gr                                                                       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 447

FAX: 210 6852 620

                                                                                                                  

Αθήνα, 17.12.2012                                                                                        

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη γραφιστική σχεδίαση διαδικτυακού τόπου

για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: e-MiLang (Υποέργο 4)

«Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»

(ΟΠΣ 296157)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013)

 

Διαβάστε περισσότερα »
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: αναπαραγωγή DVD-ROM

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25 Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Βακαλοπούλου, avacalop@ilsp.athena-innovation.gr                                                                       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6875 447

FAX: 210 6852 620

                                                                                                                                               

 Αθήνα,     17.12.2012

                                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την αναπαραγωγή τοπικής εφαρμογής λογισμικού υπό τη μορφή DVD-ROM

για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: e-MiLang (Υποέργο 5)

«Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών»

(ΟΠΣ 296157)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα »