Αποτελέσματα Προκηρύξεων/Προσκλήσεων
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αποτελέσματα Προκηρύξεων/Προσκλήσεων
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου με κωδικό πρόσκλησης ILSP.279.MYTH.XAN.1220

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: Ψ8ΕΩ469ΗΞΩ-ΨΣ2

Διαβάστε περισσότερα »
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων υποτρόφων με κωδικό πρόσκλησης ILSP.279.YP.μDOC.XAN.1220

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων υποτρόφων

ΑΔΑ: 9ΚΞΨ469ΗΞΩ-ΙΞΡ

Διαβάστε περισσότερα »
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων υποτρόφων με κωδικό πρόσκλησης ILSP.279.YP.EVR.XAN.1220

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων υποτρόφων

ΑΔΑ: 90Ι2469ΗΞΩ-ΞΩΕ

Διαβάστε περισσότερα »
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου με κωδικό πρόσκλησης ILSP.279.Transition_8-1220

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

ΑΔΑ: 650Φ469ΗΞΩ-ΨΚΕ

 

   

Διαβάστε περισσότερα »
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη με κωδικό πρόσκλησης ILSP.279.DRASI-03-1120

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αποτελέσματα  αξιολόγησης υποψήφιου συνεργάτη

ΑΔΑ: ΨΘΜΔ469ΗΞΩ-Ζ0Δ

 

   

Διαβάστε περισσότερα »
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο

Σελίδα 1 από 37