Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε. Κ. "Αθηνά"
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε. Κ. "Αθηνά"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης /
Ι.Ε.Λ. – Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σταυρίνα Μαλτεζάκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210 687 5302

FAX

210 685 4270

ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡ.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αθήνα, 28/11/2018

 

Θέμα:

Σύσταση και λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε. Κ. "Αθηνά"

Πίνακας
αποδεκτών
:

n Τακτικό ερευνητικό προσωπικό ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά»

n Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά» που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

n Ερευνητές/ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας και επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΚ «Αθηνά» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

 

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

n Το νόμο Ν. 4310/2014, άρθρο 17, "Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου − Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων", όπως τροποποιήθηκε από το νόμο Ν. 4386/2016, άρθρο 15, και ισχύει.

n Τη από 25-07-2016 σχετική απόφαση της 160ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ."Αθηνά" όπου εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των ΕΣΙ του Κέντρου και προσδιορίστηκε η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών τους.

n Την από 07-11-2018 σχετική απόφαση της 207ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ."Αθηνά" με την έγκριση των εκλέξιμων Ερευνητών/ΕΛΕ και συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες (α) για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και (β) για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ.

Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να είναι οι έχοντες, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, την ιδιότητα Ερευνητή/ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας του ΕΚ «Αθηνά» ή την ιδιότητα του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Υποψήφιοι για μέλη του ΕΣΙ έχουν όλοι όσοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών έχουν την ιδιότητα Ερευνητή ή ΕΛΕ, Α’ ή Β΄ βαθμίδας του οικείου Ινστιτούτου, καθώς οι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας οι οποίοι ήταν επιστημονικοί υπεύθυνοι ή αναπληρωτές επιστημονικοί υπεύθυνοι ή έχουν συμβληθεί με συμβάσεις συνεργασίας σε έργα του Ινστιτούτου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών αθροιστικά και για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες κατά την τελευταία τριετία.

Ερευνητές/ΕΛΕ ή συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ που απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών ή σε ερευνητική άδεια ή γενικώς δεν είναι εν ενεργεία, δεν μπορούν να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι.

Επίσης, τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για μέλη του ΕΣΙ.

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εφορευτική Επιτροπή και για τις θέσεις των μελών του ΕΣΙ ορίζεται η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στις 13:00. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν είτε (α) μέσω εγγράφου πρωτοκολλημένου στη Γραμματεία του Ινστιτούτου, ή (β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με κοινοποίηση στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Ακολούθως, την ίδια ημέρα στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Zampolli στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ."Αθηνά" δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ΕΕ (τριών μελών κι ενός αναπληρωματικού) μεταξύ όσων έχουν θέσει υποψηφιότητα.

Στη περίπτωση κατά την οποία ο αναγκαίος αριθμός υποψηφιοτήτων για τη σύσταση της ΕΕ υπολείπεται των απαιτούμενων, η ΕΕ θα συμπληρωθεί με απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου με στέλεχος του Ε.Κ."Αθηνά" ή συνεργαζόμενο καθηγητή ΑΕΙ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΕ θα παραλάβει τον κατάλογο του Εκλογικού Σώματος και τον κατάλογο των υποψήφιων μελών του ΕΣΙ, και θα αναλάβει την διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής των μελών του ΕΣΙ.

 

Με τιμή,

 

Ευίτα Φωτεινέα
Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΕΛ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Τα ΕΣΙ των Ινστιτούτων του Ε.Κ. «Αθηνά» αποτελούνται από πέντε (5) μέλη. Τουλάχιστον τρία (3) μέλη είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του Ινστιτούτου βαθμίδας Α΄ ή Β΄ και αποτελούν την πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το ά. 15 του ν. 4386/2016. Έως δύο (2) μέλη μπορεί να είναι οι συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Ως συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ νοούνται όσοι έχουν υπάρξει επιστημονικοί υπεύθυνοι ή αναπληρωτές επιστημονικοί υπεύθυνοι ή έχουν συμβληθεί με συμβάσεις συνεργασίας σε έργα του Ινστιτούτου για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών αθροιστικά και για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες κατά την τελευταία τριετία. Τα μέλη του ΕΣΙ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των ΕΛΕ και των ως άνω συνεργαζόμενων καθηγητών ΑΕΙ. Τα μέλη του ΕΣΙ συνέρχονται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ τους τον Πρόεδρο του ΕΣΙ. Στο ΕΣΙ συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου. Η θητεία των μελών του ΕΣΙ είναι διετής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΣΙ. Το ΕΣΙ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 17 Ν.4310/2014 όπως ισχύει, καθώς και όσες προβλέπονται στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις:

α. Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

β. Παρακολουθεί το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου.

γ. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού.

δ. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.

ε. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην αποτίμηση του ερευνητικού έργου του ινστιτούτου σε σχέση με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο δράσης , καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤ, όποτε αυτή ζητείται.

στ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.

ζ. Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.