Ερευνητική περιοχή - Τεχνολογίες διαχείρισης κύκλου ζωής τεχνικών πόρων και υποδομών